Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
dike med klippskopa

Många uppfattar underhållet av diken som svårt, inte minst juridiken, men det finns hjälp att få i form av studiecirklar, informationsmaterial och rådgivning. Foto: Maria Fermvik

Stor efterfrågan på rådgivning om vatten

Efter sommarens regn med efterföljande översvämningar på många håll i landet har lantbrukarna blivit påminda om vikten av att ta hand om sina diken för en fungerande dränering. Efterfrågan på kunskap är stor och i år har dubbelt så många fått Greppa Näringens rådgivning om underhåll av diken jämfört med samma tid föregående år.

Vatten är komplext och ofta kan lantbrukaren behöva stöd i upprättandet av en plan för underhåll av diken. Många uppfattar underhållet av diken som svårt, inte minst juridiken. Dikesföretagen kan vara inaktiva och det kräver en hel del arbete för att väcka dem till liv och få en ny styrelse på plats. Med hjälp av studiecirklar, handbok och rådgivning är det möjligt att komma tillrätta med sina diken.

- Det är många som tycker att det är krångligt, men vi försöker att informera så mycket vi kan om vilken hjälp som finns i form av rådgivning och kurser eller annan information om hur man kan komma vidare. Vi har bland annat ett temanummer om vatten i senaste utskicket av länsstyrelsens Gröna bladet som skickas till alla landsbygdsföretagare i länet, säger Helena Åkerhielm, länssamordnare i Örebro och samordnare för Greppa Näringens region Mitt.

Greppa Näringens rådgivning

Att underhålla diken är en förutsättning för att jordbruket avvattning från fält ska fungera. Samtidigt är regelverket inte helt lätt. Greppa Näringens rådgivning om Underhåll av diken fokuserar på ekonomi, miljö och regelverk. I år har vi sett en ökad efterfrågan av Greppa Näringens rådgivning, nästan dubbelt så många rådgivningar om Underhåll av diken har gjorts i år jämfört med föregående år. Med stor sannolikhet kommer efterfrågan att fortsätta öka.

Hittills har vi bara sett en marginell ökning av rådgivningen om Översyn av dränering, främst i Skåne. Troligtvis kommer även efterfrågan på den rådgivningen att öka när skörden är avklarad och lantbrukarna har mer tid.

Många uppfattar att dränering är svårt men med rådgivningen Översyn av dränering kan lantbrukaren få hjälp att prioritera ordningen på åtgärderna. Den ger förslag på åtgärder som förbättrar fältens dränering för att bibehålla förutsättningar för en lönsam och resurseffektiv jordbruksproduktion. Rådgivningen bidrar till att uppfylla reglerna enligt miljöbalken och till att uppnå de nationella miljömålen ingen övergödning, giftfri miljö, ett rikt odlingslandskap och begränsad klimatpåverkan.

Studiecirklar om diken

Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening då en fungerande markavvattning är en förutsättning för att kunna bedriva jordbruk.

Studiecirklar om ”Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda samt samfällda diken” anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan och LRF på uppdrag av Jodbruksverket och med stöd från EU:s landsbygdsprogram. Studiecirklarna är kostnadsfria och anordnas i hela landet när det finns tillräckligt många deltagare. I studiecirkeln tar man upp både aktiv förvaltning och underhåll av diken, vilket berör såväl enskilda som samfällda diken samt öppna och rörlagda diken. Jordbruksverket har även tagit fram ett utbildningskoncept för studiecirklarna att använda i utbildningen.

- Årets odlingssäsong har verkligen tydliggjort vikten av väl fungerande diken och täckdiken, både vid torka och för mycket regn. Under hösten genomförs en marknadsföringskampanj med annonser i ATL, Land Lantbruk och i sociala medier för att locka många deltagare till aktiviteterna i projektet. Utöver studiecirklar är det också möjligt att genomföra fältaktiviteter och tematräffar berättar Ann-sofi Collin, Regionalt sakkunnig miljö, infrastruktur, LRF . Projektet pågår till och med sista juni 2024

Jordbruksverkets projekt Vattenhushållning

Utöver arbete med rådgivning inom Greppa Näringen och Studiecirklar om diken jobbar Jordbruksverkets projekt Vattenhushållning med att sprida kunskap. Bland annat finns det tre olika broschyrer framtagna som belyser ämnet vattenhushållning i jordbrukslandskapet.

Text: Karin Hugosson

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev