Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Stor variation av mängd kväve som tagits upp i höstvetefälten vid sista mätningen v. -23

Vid säsongens sista mätning av kväveupptag i höstvete 3-6 juni ser vi stora skillnader i upptag mellan fält och olika områden. Några av fälten i östra Skåne har tagit upp mycket kväve sedan förra mätningen medan de flesta fält i väst har små eller inga ökningar av kväve i grönmassan.

Mätmetoden vi använder för uppskattning av kväveinnehåll i grödan blir osäker efter axgång. Därför har vi valt att inte mäta i de fält som kommit längst i utveckling. I veckans brev hittar du information om kväveupptag i de fält och nollrutor som ännu inte är i full axgång.

Foto som visar en nollruta som inte fått kväve i ett fält med höstvete.

Bild 1. I höstvetefältet med förfrukt korn på Sandby gård 1 har hela 140 kg kväve per hektar tagits upp ovan jord. I nollrutan ligger upptaget bara på 23 kg per hektar. Foto: Lisbeth Hansson

Utvecklingsstadier och kväveupptag

Utvecklingen har gått starkt framåt under den gångna veckan. Flera fält har nu gått i ax. I tabell 1 redovisar vi aktuella utvecklingsstadier för samtliga fält och hur mycket kväve som lagrats in i grönmassan sedan förra mätningen, i de fält som inte nått full axgång.

Tabell 1. Ökning av upptagen mängd kväve i gödslat fält varierar mellan 0 och 38 kg per hektar sedan förra veckan.

Plats

Sort

Förfrukt

Utv-stadium (DC)

Ökning av upptaget kväve i fält (mätning 3-6 juni) sedan föregående vecka (kg N/ha)

Kattarp 1

Hallfreda

Höstraps

49

7

Kattarp 2

Linus

Rödklöver

49

7

Västraby 2

Informer

Höstvete

49

0

Landskrona

Bright

Höstraps

59


Fjelie 1

Etana

Höstraps

59


Fjelie 2

Etana

Korn

59


Laholm 1

Praktik

Havre

49

2

Laholm 2

Praktik

Höstvete

49

0

Löberöd

Brons

Höstraps

45

0

Skegrie

Brons

Lök

55

5

Håslöv

Linus

Höstraps

59


Trelleborg 1

Praktik

Höstraps

59


Trelleborg 2

Etana

Höstraps

57


Sandby gård 1

Terence

Vårkorn

53

33

Sandby gård 2

Terence

Höstraps

47

36

Löderup

Terence

Höstraps

57

38

Kristianstad

Bright

Höstraps

45

22


bild på ax av höstvete.

Bild 2. I Håslöv var höstvetet av sorten Linus i ax den 6 juni. Foto: Lisbeth Hansson

Störst totalupptag kring 140 kg kväve

Det totala kväveupptaget i ovanjordisk grönmassa varierar mellan cirka 95 och 140 kg kväve per hektar i de fält som mättes 3-6 juni. I diagram 1 ser du kväveupptaget per plats uppdelat på fältets egen leverans och kväve från tillförd gödsel.

I tabell 2 hittar du fältdata för alla mätplatser.

Ännu möjligt att kompletteringsgödsla

Om grödan behöver mer kväve går det att komplettera fram till avslutad blomning med god kväveeffektivitet.

Men det förutsätter att:

  • noggrann bedömning av resterande kvävebehov gjorts
  • markfukten är god och att det kommer nederbörd
  • gödslingen sker med nitratkväve (kalksalpeter)
  • sista givan inte är för stor

Ju senare kompletteringsgivan läggs, desto mer går till ökning av proteinhalten. Även sena givor kan ge skördepåverkan.

Gunilla Frostgård, Emma HJelm, Stina Olofsson, Landskrona

Greppa Näringen har i år mätt kväveupptaget i 17 ogödslade nollrutor och höstvetefält hos 11 lantbrukare i Region Syd. Mätningarna har vi gjort i samarbete med Yara som lånar ut en handburen N-sensor till oss. Vi avslutar nu årets mätningar.

Tabell 2. Platsdata för de fält Greppa Näringen använder för kvävemätningar

Plats

Sort

Förfrukt

Stallgödsel eller biogödsel i växtföljden

Sådd

Jordart

Kattarp 1

Hallfreda

Höstraps

Nej

14 sep

mmh SL

Kattarp 2

Linus

Rödklöver

Nej

10 okt

mmh LL

Västraby 2

Informer

Höstvete

Ja

14 sep

SL, 1% mull

Landskrona

Bright

Höstraps

Nej

15 sep

LL/ML

Fjelie 1

Etana

Höstraps

Nej

22 sep

mmh mo LL

Fjelie 2

Etana

Korn

Nej

22 sep

mmh mo LL

Laholm 1

Praktik

Havre

Ja

25 sep

mmh lmo

Laholm 2

Praktik

Höstvete

Ja

25 sep

mmh lmo

Löberöd

Brons

Höstraps

Nej

11 sep

mmh lmo

Skegrie

Brons

Lök

Ja

26 sep

lS

Håslöv

Linus

Höstraps

Ja

28 sep

mmh sa LL

Trelleborg 1

Praktik

Höstraps

Nej

26 sep

mmh mjLL

Trelleborg 2

Etana

Höstraps

Nej

26 sep

nmh mjLL

Sandby gård 1

Terence

Vårkorn

Nej

10 okt

LL

Sandby gård 2

Terence

Höstraps

Nej

10 okt

LL

Löderup

Terence

Höstraps

Ja

27 sep

mmh saLL

Kristianstad

Bright

Höstraps

Ja

27 sep

mmh ML