Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Gödselkalkylen

Beräkna det ekonomiska värdet före och efter spridning av organisk gödsel. Välj mellan stallgödsel från flera djurslag eller på fasta eller flytande biprodukter, en eller flera grödor, spridare, tidpunkter för spridning och nedbrukningstider för att jämföra det ekonomiska värdet efter spridning vid olika alternativ. Du ser också värden för kväveeffektivitet, kostnad för markpackning och miljöindex beroende på kombinationerna.

dekorativ bild.

Foto: Mårten Svensson

Underlagsdata är uppdaterade september 2023.
Tips! Om du har problem att sidan inte uppdaterar sig som tänkt, prova att rensa webbhistorik och kakor. Har du fortfarande problem kontakta supporten.

Kontakta supporten på e-postadress vera@jordbruksverket.se eller ring 036-15 64 80 (vardagar kl.9-11)

1. Växtnäringsinnehåll

Välj djurslag eller biprodukt, gödselslag och täckning. Förifyllda värden kommer från beräkningar i Vera. Om det finns en aktuell analys på gödseln lägg in näringsinnehållet utifrån den.

Biprodukt

2. Ändra pris på näringen, effekt, innehåll för kvävevärde på lång sikt och bördighetsvärde

Priset på kväve, fosfor och kalium är hämtat från Rekommendationerna för gödsling och kalkning och utgår ifrån kostnader för mineralgödsel. Ändra gärna. Läs mer om priser i kapitel 4 i Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 från Jordbruksverket Länk till annan webbplats..

Kväve

Värdet beräknas utifrån innehåll av ammoniumkväve och pris.

Ammoniumkväve, kg/ton
Kvävevärde, kr/ton=

Kväveeffekt på lång sikt

Den långsiktiga kväveeffekten beräknas utifrån hur stor mängd torrsubstans som regelbundet tillförs via stallgödseln. Kvävet mineraliseras på sikt.

Biprodukter har inget förifyllt värde för kväveeffekt på lång sikt eftersom de troligen tillförs oregelbundet. Ändra gärna.

Kvävevärde på lång sikt, kr/ton=

Fosfor

Värdet beräknas utifrån pris, innehåll och effekt.

Innehåll, kg/ton

Effekten styr hur stor del av fosforn som kommer grödan till godo och påverkas av jordens fosforklasser och grödans behov. Om jordens fosforklasser är höga klasser är grödans behov lågt och all fosfor gör troligen inte nytta. Då kan du sänka effekten.

Fosforvärde, kr/ton=

Kalium

Värdet beräknas utifrån pris, innehåll och effekt.

Innehåll, kg/ton

Effekten styr hur stor del av kaliumet som kommer grödan till godo och påverkas av jordens kaliumklasser och grödans behov. Om jordens kaliumklasser är höga klasser är grödans behov lågt och allt kalium gör troligen inte nytta. Då kan du sänka effekten.

Kaliumvärde, kr/ton=

Ökad bördighet

Värdet är schablonmässigt och är tänkt att spegla innehållet av mikronäringsämnen och mullbildande ämnen.

Biprodukter saknar förifyllt värde för ökad bördighet. Ändra gärna.

Gödselvärde före spridning

Värde före spridning består av kvävevärde, kvävevärde på lång sikt, fosforvärde, kaliumvärde och värde för ökad bördighet.

Gödselvärde före spridning kr/ton

3. Gödselvärde efter spridning

Här fyller du i det som påverkar kväveeffektivitet, markpackning och miljöindex som jordart, gröda, gödselgiva, spridare och spridningstidpunkt.

Gröda att sprida på

Välj en eller flera grödor att sprida på. Värdet av normal skörd beräknas utifrån avkastning per hektar gånger (grödans avräkningspris minus rörliga kostnader).

Tidpunkt för spridning, nedbrukningstid och jordart

Välj en eller flera tidpunkter för spridning, nedbrukningstid, en jordart och en eller flera gödselgivor.

Tidpunkt för spridning
Nedbrukningstid
Jordart

Spridare

Välj en eller flera spridare. Du kan ändra kostnad och egenskaper.

Spridare 1

För matarslang beräknas markpackningskostnaden efter traktorns vikt om matarslangen inte har någon egen lassvikt.

Värdet för antal axlar måste vara 1 eller större trots att matarslang oftast inte har några axlar.

Spridare 2

För matarslang beräknas markpackningskostnaden efter traktorns vikt om matarslangen inte har någon egen lassvikt.

Värdet för antal axlar måste vara 1 eller större trots att matarslang oftast inte har några axlar.

Spridare 3

För matarslang beräknas markpackningskostnaden efter traktorns vikt om matarslangen inte har någon egen lassvikt.

Värdet för antal axlar måste vara 1 eller större trots att matarslang oftast inte har några axlar.

Transportkostnader från lager till fält

Kostnaden är beräknad på transporten mellan lager och fält.

Transport

Ange avståndet enkel väg från lager till fält.

Summa transportkostnad, kr/ton=

Felaktigt ifyllda fält:

Resultat Gödselvärde efter spridning

Värde efter spridning består av värdet för kväveeffektivitet för vald gröda plus sammanlagda övriga värden före spridning minus kostnad för spridare, markpackning och transport.

Miljöindex består av risk för kväve- och fosforförluster beroende på tidpunkt för spridning, jordart och gödselslag. Kväveförlusterna kan vara både direkta och indirekta och ge upphov till ökad risk för nitratutlakning och lustgasavgång.

Förutsättningar
Resultat

Miljöindex

  1. Liten risk för kväve- och fosforförluster
  2. Medelstor risk
  3. Stor risk

Växtnäringsinnehåll i gödseln

Växtnäringsvärde och ökad bördighet

Gödselvärde före spridning

Värde före spridning består av det ekonomiska värdet av ammoniumkväve, kväve på lång sikt, fosfor, kalium och ökad bördighet.

Transportkostnader

Kostnader för spridning och markpackning

Spridningssätt