Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Fakta om Greppa Näringen

Greppa Näringen är lantbrukets stora hållbarhetsprojekt med fokus på systematik och långsiktighet. Genom rådgivning på gårdsnivå har Greppa Näringen ökat kunskapen hos Sveriges lantbrukare i miljö- och klimatfrågor i mer än 20 år.

Lantbrukare med kaps och rutig skjorta går i ett spannmålsfält

Enskild rådgivning och kurser

Vårt arbetssätt är långsiktigt och systematiskt. Eftersom rådgivarna får tillgång till de råd lantbrukaren fått vid tidigare rådgivning sker en kontinuerlig uppföljning. Rådgivare med olika specialistkompetens samverkar och kompletterar varandra i miljöarbetet.

Att beräkna växtnäringsbalanser är ett viktigt verktyg i Greppa Näringens rådgivning. Balanserna ger ett mått på effektiviteten i gårdens näringsutnyttjande och ett underlag för diskussion. Risker för näringsförluster är ett av Greppa Näringens viktiga områden tillsammans med klimat- och energi, vattenhushållning, bördighet och biologisk mångfald. Det finns ofta synergier mellan olika områden och ambitionen är att åtgärderna även ska bidra till en lönsam produktion.

Inom Greppa Näringen pågår ett ständigt arbete med att förbättra befintlig rådgivning och utöka erbjudandet. Till exempel startade rådgivning Miljövänlig hästhållning 2020 och Biologisk mångfald i åkerlandskapet 2021. Under 2023 kommer vi att erbjuda lantbrukarna en ny helhetsrådgivning ”Hållbarhetsanalysen”.

Genom länsstyrelserna erbjuder vi också fältkurser och gruppträffar med erfarenhetsutbyten mellan lantbrukare. Dessa aktiviteter är ett värdefullt komplement till den enskilda rådgivningen. Det finns även flera digitala miljötjänster på hemsidan greppa.nu och många praktiska råd som är tillgängliga för alla.

Målgrupp

Greppa Näringen finns tillgänglig i hela landet. Enskild rådgivning är kostnadsfri och erbjuds till lantbrukare och anställda, som driver lantbruk med minst 50 hektar åkerareal eller har en djurproduktion med minst 15 djurenheter. Sedan 2020 kan även hästhållare med minst 10 hästar få enskild rådgivning genom Greppa Näringen. För odlare av grönsaker på friland finns det möjlighet att ta del av rådgivningen även om en mindre areal än 50 hektar brukas.

Alla lantbrukare och hästhållare har oavsett gårdarnas areal och antal djurenheter möjlighet att delta i Greppa Näringens gruppaktiviteter.

EU-logotyp

Projektet Greppa Näringen

Med Jordbruksverket som projektägare har arbetet sedan starten skett i samverkan med LRF och länsstyrelserna. Lantbrukets ordinarie rådgivare och konsulter genomför rådgivning och kursverksamhet på uppdrag av länsstyrelserna.

Satsningen på Greppa Näringen kostar cirka 50 miljoner per år, merparten använts för enskild rådgivning. Rådgivningen finansieras av den nya jordbrukspolitiken, CAP.

Historik

I början av 2000-talet var det en unik situation i Sverige då tillkomsten av de 16 nya svenska miljökvalitetsmålen och början av en ny period med EU:s gemensamma jordbrukspolitik sammanföll. De nya målen innebar att lantbruket fick ett beting om att minska förlusterna av kväve och fosfor till havet. I Sverige fanns det en önskan om att arbeta med kompetensutveckling av lantbrukarna och med frivilligt engagemang. Med hjälp av delfinansieringen via EU-budgeten kunde Greppa Näringen starta en ny satsning på frivillig rådgivning med en systematik som inte tidigare funnits. LRFs företrädare och ansvariga för lantbrukets företag engagerade sig, Greppa Näringen skulle vara ett projekt som både lantbrukaren och miljön tjänade på.

Strategi för Greppa Näringen 2023–2027

Focus on Nutrients is the largest single undertaking in Sweden to reduce losses of nutrients to air and water from livestock and crop production. The project also focuses on the safe use of crop protection products. Focus on Nutrients is a joint venture between The Swedish Board of Agriculture, The County Administration Boards, The Federation of Swedish Farmers and a number of companies in the farming business.

The purpose of the project is to:

  • reduce losses of the greenhouse gases; nitrous oxide, methane and carbon dioxide
  • reduce losses of nitrate from farmland
  • reduce ammonia emissions from manure
  • reduce losses of phosphorus from farmland
  • avoid losses of pesticides into surface and groundwater
  • increase energy efficency on farms

In order to fulfill these objectives the project focuses on increasing nutrient management efficiency by increasing awareness and knowledge. The farmer is in focus and therefore the core of the project is education and individual on- farm advisory vistis.

Contact

Project manager
Stina Olofsson
stina.olofsson@jordbruksverket.se
+46 (0)36 15 84 06

Communications manager
Karin Hugosson
karin.hugosson@lrf.se
+46 (0)10-184 43 46

Logotyp för EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling