Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

Skriften Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 finns nu i Jordbruksverkets webbutik. Vi har uppdaterat årets rekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter.

Framsidan av skriften Rekommendationer för gödsling av kalkning

Bild 1: Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023

Höga kvävepriser påverkar rekommendationerna

Under 2022 har marknaden för mineralgödselkväve varit turbulent och kvävepriserna är historiskt höga. Därför har vi gjort en känslighetsanalys för höstvete, maltkorn och vall där vi visar hur mycket den rekommenderade givan ökar eller minskar vid olika prisnivåer.

Tänk på att det finns andra aspekter att ta hänsyn till som kvalitetskrav, foderbehov, markens egenskaper, väder med mera. De biologiska faktorerna som till exempel nederbörd, temperatur och fältets kvävelevererande förmåga påverkar gödslingsbehovet mer än prisförändringarna. Läs mer i kapitel 4.

Pris och försöksresultat ligger till grund för uppdateringen

Följande uppdateringar har vi gjort i skriften:

  • Kväverekommendationer till spannmål och vall utifrån nya försök och aktuella priskvoter. Från och med 2018 räknar vi med ett femårsmedelvärde för priser på gödsel och skördeprodukter.
  • kapitel 8 som handlar om kalkning. Vi har gjort ändringar i texten utifrån nya försöksresultat.
  • kaliumkapitlet och gjort ändringar i texten med hänsyn tagen till nya försöksresultat.
  • God markkarteringssed i bilaga 4. En arbetsgrupp i markkarteringsrådet har hjälpt oss att se över texten.
  • Mindre språkliga justeringar och översyn av layouten i alla kapitel för att öka läsbarheten.

Arbetet görs inom Greppa Näringen centralt

Arbetet med att ta fram Rekommendationer för gödsling och kalkning ligger inom Greppa Näringens centrala verksamhet av personer som är anställda på Jordbruksverket. Vi använder resultat från aktuell forskning och fältförsök. Under arbetets gång har vi diskuterat innehållet med olika forskare och rådgivare och med de organisationer som ingår i Markkarteringsrådet.

Emelie Andersson och Ulrika Listh, Uppsala
Johan Malgeryd och Pernilla Kvarmo, Linköping
Stina Olofsson, Gunilla Frostgård och Emma Hjelm, Landskrona
Tellie Karlsson, Kalmar
Maria Stenberg, Skara