Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Sista mätningen av kväveupptag för säsongen v.23

I veckans mätning av kväveupptag i höstvete ser vi att upptaget av kväve stannat upp i fälten och är fortsatt låg i nollrutorna. Medelvärdet för kväveupptaget i nollrutorna hamnar på 37 kg/ha och i de gödslade fälten är kväveupptaget 93 kg N/ha.

Foto på ogödslad ruta i höstvetefält.

Bild 1. Nollruta i Torstuna med ärt som förfrukt. Foto: Emelie Andersson

Vi genomförde den sjätte mätningen av kväveupptag i nollrutor den 2:a och 5:e juni. Medianen var i DC 45 (flaggbladets slida vidgad). Fälten i Svinnegarn som varit tidiga hela säsoningen, var i DC 47 (flaggbladets slida öppnar sig). Sedan förra veckans mätning har det endast kommit 3 mm regn i Vendel och Uppsala, på övriga ställen har det inte kommit någon nederbörd. Marktemperaturen var i medel 14 grader.

Efter denna veckas mätning kan vi konstatera att kväveupptaget har börjat stanna upp i flera fält, där förmodligen flera faktorer påverkar. En faktor är såklart bristen på vatten, men många fält har också tagit upp en rätt stor andel av det tillförda kvävet. Det finns alltså anledning att misstänka att kvävet börjar ta slut på sina håll. I de gödslade fälten är kväveupptaget i snitt 6 kg N/ha högre än förra veckan, och i nollrutan har kväveupptaget ökat med i snitt 3 kg N/ha. Just nu ligger medelupptaget av kväve i de gödslade fälten på 93 kg N/ha och i nollrutorna på 37 kg N/ha. Det finns en variation mellan fälten där vi kan se att Veckholm, Torstuna, Grillby, Vendel, Uppsala och Börje har ett fortsatt bra kväveupptag.

I figur 1 ser du upptaget av kväve per plats, och skillnaden mellan nollruta och fält. Den mörkblå stapeln visar upptaget i nollrutan och den ljusblå stapeln visar hur mycket större upptaget är i det gödslade fältet jämfört med nollrutan.

Vänta på komplettering tills det finns regn i prognosen

Just nu finns inte tillräckliga regnmängder i väderprognosen för att det ska vara lämpligt att lägga mer kväve, men prognosen har varit osäker under en period och läget kan ändras snabbt. Enligt månadsprognosen för juni så kan det bli mer ostadig väderlek i andra halvan av månaden. Komplettering med mer kväve kan göras fram till avslutad blomning. Vid sen gödsling är rent nitratkväve (Kalksalpeter) det bästa alternativet.

Invänta nederbörd och var noga med att revidera skördeuppskattningen. Skottreduktionen kan pågå fram till strax före axgång och färre ax minskar skördepotentialen. Vid komplettering bör du minska den totala kvävegivan med ca 20 kg N för varje ton du uppskattar att skördepotentialen minskat.

Jämförelse mellan olika år

I figur 2 kan du se kväveupptaget för flera år. Jämför vi med tidigare år ser vi att kväveupptaget i nollrutorna ligger något lägre. Efter att kväveupptaget i fälten stannat av på vissa platser så flackar kurvan av och ligger nu i nivå med förra året. Förra året var ett år med låg kväveupptag jämfört med tidigare.

Årets sista kvävemätningar

När axen börjar sticka fram blir kvävemätningarna otillförlitliga och vi väljer därför att avsluta säsongens mätningar nu.

Emelie Andersson och Ulrika Listh, Uppsala

Tabell 1. Utvecklingsstadium och sort per fält.

Plats

Sort

Förfrukt

Gödsling huvud
-giva, datum

Tillfört
kväve (kg/ha)

DC-stadium

Upptaget gödselkväve (kg N/ha)

1a Västerås

Julius

Höstvete

11:e april

130+40

39

34

1b Västerås

Brons

Vårraps

11:e april

130+50

39

48

2a Veckholm

Norin

Vete

12:e april

130+50

43

68

3a Enköp.näs

Julius

Korn


80

43

43

4a Svinnegarn

Norin

Ärter

12:e april

108+54

47

76

4b Svinnegarn

Norin

Höstvete

12:e april

108+54

47

53

5a Enköping

Linus

Höstvete

11:e april

120+40

45

36

5b Enköping

Linus

Höstraps

11:e april

120+40

45

52

6a Torstuna

Julius

Ärter

19:e april

125+35

45

73

6b Torstuna

Julius

Lin

20:e april

125+40

45

57

7a Grillby

Informer

Vårraps

12:e april

75+75

41

74

8a Vendel

Brons

Höstvete

21:e april

80+60

41

56

8b Vendel

Brons

Vårraps

21:e april

80+60

41

60

9a Uppsala

Norin

Korn

v 16


45

55

10a Börje

Julius

Höstvete

23:e april

120+50

39

66

10b Börje

Julius

Vårraps

23:e april

120+50

39

63

11a Arboga

Ahoi

Lin45

57

11b Arboga

Kask

Höstraps45

60

11c Arboga

Julius

Vårkorn45

37