Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
kökskran med rinnande vatten

Det uppdaterade verktyget MACRO-DB simulerar hur växtskyddsmedel bryts ned och transporteras i marken och bedömer risken för förluster av medel till yt- och grundvatten. Foto: Pixabay

Uppdaterat verktyg för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde

En ny uppdaterad version av verktyget MACRO-DB har lanserats. Verktyget är webbaserat och simulerar hur växtskydds­medel bryts ned och transporteras i marken och bedömer risken för förluster av medel till yt- och grundvatten. Målet med verktyget är att det ska vara enklare för användarna och lättare att underhålla.

Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön CKB, vid Sveriges lantbruksuniversitet har utvecklat det forskningsinriktade programmet MACRO. Det används inom hela EU i processen för godkännande av växtskyddsmedel. Det finns också en version som används inom rådgivning och tillståndsgivning inom vattenskyddsområde.

Delvis nytt sätt att räkna

Intresset var stort och 155 personer deltog på det webbinarium som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten höll i november 2023 om växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. Det uppdaterade och numera webbaserade rådgivningsverktyget MACRO-DB 5.0 presenterades. Det är delvis nya indata som krävs och alla uppmanas att använda den nya versionen www.slu.se/ckb/macro-db Länk till annan webbplats.

Lättare att använda och underhålla

Målet med den nya versionen är att det ska vara enkelt för användarna. Den är en metamodell baserad på drygt en halv miljon simuleringar, och användaren behöver inte själv ladda ner programmet och köra simuleringar.

Nya MACRO-DB 5.0 kräver i princip samma indata som i det som kallas ”steg 2” i den gamla versionen. Ett första steg för en enklare bedömning kommer finnas tillgängligt även i den nya versionen.

Vi frågade Anette Bramstorp som är rådgivningsexpert i Greppa Näringen, hur hon ser på det nya programmet:

-Det ger svar direkt och man får snabbt en överblick över vilka strategier som kan ge problem, vilket är värdefullt för mig som rådgivare i dialogen med lantbrukaren. Det underlättar att verktyget nu ligger lätt tillgängligt på internet och att databasen uppdateras regelbundet.

- Den nya versionen bygger på de ingående aktiva ämnena och inte produkten som helhet, vilket ställer ökade krav på konsulten. Totalt sett upplever jag att det krävs ungefär samma arbetsinsats för att arbeta med den nya versionen som den gamla till följd av nya krav på indata.

Många olika parametrar utgör indata i modellen

Generellt ger den nya versionen något högre värden för halter av växtskyddsmedel i vattnet, än den tidigare. Den bygger på ett antal nya beräkningar och förenklingar. Antalet fall med avslag på ansökan, då det gamla verktyget hade gett ett godkännande, är enligt CKB få.

Databasen med substansernas egenskaper uppdateras fortlöpande som följd av processen för förnyat godkännande inom EU. Tidigare fick användaren själv ladda ner ämnesdatabasen när nya data lades in. När man anger växtskyddsmedlet får man ut de ingående aktiva substanserna och doser på samma sätt som i gamla MACRO-DB.

Ur miljösynpunkt är ofta markens mullhalt och textur, samt klimatförhållanden viktigast, men inte alltid. Spridningstidpunkten är särskilt viktig för medel som bryts ner snabbt.

Arbetsgång vid ansökan

I en karttjänst från SGU kan man hitta uppgift om markens modermaterial. Har man inte egna uppgifter om ler-, sand- och silthalt finns det karttjänster hos länsstyrelserna eller SLUs Jordartshjälpen att utgå från. Jordarthjälpen anger även mullhalt översiktligt, men den kan variera mycket och det kan det vara lämpligt att utgå från ”worst case”, vilket är låg mullhalt. Finns det provtagningar av råvattnet och antal fynd av växtskyddsmedel är det värdefull information.

Den som ansöker redovisar resultatet av körningarna för tillståndsmyndigheten för en växtföljd och de bekämpningar som planeras. Det finns inget krav att använda MACRO-DB, men det är det dominerande programmet och som CKB underhåller och ger vägledning om.

Text: Stina Olofsson

Det finns nära 1700 vattenskyddsområden i landet. Ungefär två tredjedelar av alla grundvattentäkter däribland de flesta större kommunala, har ett vattenskyddsområde.

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har uppdaterat sin vägledning om ”Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden” Länk till annan webbplats. där det beskrivs hur MACRO-DB kan användas inom prövningen.

Lantbrukare med odlingsmark inom ett vattenskyddsområde kan få rådgivning inom Greppa Näringen. Läs mer om rådgivningen Växtskydd i Vattenskyddsområd

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev