Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Odling av prydnadsväxter verkade oftare bidra till att bekämpningsmedel hittades i vattendragen, troligen på grund av att bekämpningsmedlen används oftare, fler typer av medel används och odlingen pågår året om. Foto: Alexander Regnér

Ny studie bekräftar: Odling i växthus ger läckage av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel som används i växthus hamnar i vattendrag i närheten. Det slås fast i en svensk studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science of the Total Environment.

I studien analyserades 28 ämnen som används i växthusodling i Sverige och en nedbrytningsprodukt. Koncentrationerna av växtskyddsmedlen var högre än i avrinningsområden utan växthus. De medel som användes mest frekvent återfanns i högst koncentrationer nedströms. Den substans som oftast upptäcktes i potentiellt giftiga koncentrationer för vattenlevande organismer var neonikotinoiden Imidakloprid.

Bekräftar resultat från tidigare studier

Syftet med studien var att reda ut hur växthusodling potentiellt sett bidrar till att bekämpningsmedel hamnar i svenska vattendrag. Studien genomfördes i södra Sverige där prover togs i några områden med intensiv växthusproduktion 15-1600 meter uppströms från provplatsen. Studien bekräftar resultaten som kommit fram i tidigare studier.

Imidakloprid upptäcktes i höga nivåer

Den substans som upptäcktes i mest oroande koncentrationer var neonikotinoiden imidakloprid. Medlet nyttjas för olika användningsområden och finns kvar under lång tid i jord och vatten, och studien kunde visa att växthusen är en viktig källa till spridning till vattendragen och orsak till den höga koncentrationen. Imidakloprid är dock inte längre tillåtet för användning som växtskyddsmedel inom EU.

Komplexa samband

Författarna skriver att det är svårt att peka ut källan när man hittar pesticider i ytvatten och att många faktorer och komplexa samband spelar in. De slår ändå fast att resultaten tyder på att läckage av bekämpningsmedel från växthus inte bara är begränsat till mark, luft eller grundvatten och att det inte bara är arbetare i växthusen eller konsumenter som riskerar att exponeras.

Utveckla strategier kring växthus och bekämpningsmedel

Artikelförfattarna påpekar att modeller som mäter läckage och andra riskvärderingsverktyg behöver ta hänsyn till det potentiella bidraget från växthus till koncentrationen av bekämpningsmedel i ytvatten. Dessutom behövs mer kunskap för att förstå hur medlen hamnar i ytvattnet utifrån en helhetssyn kring avrinningsområdet, till exempel transport via luft och grundvatten, infrastruktur, åtgärder i växthusen och specifika egenskaper hos ämnena. Detta för att utveckla effektiva strategier för växthusproduktion och användning av bekämpningsmedel.

Källa: Greenhouse production contributes to pesticide occurrences in Swedish streams av Kristin Boye, Gustaf Boström, Ove Jonsson, Mikaela Gönczi, Klara Löfkvist och Jenny Kreuger, Science of The Total Environment, 2022. Länk till annan webbplats.

Text: Teresia Borgman

Läs mer om Greppa Näringens nya rådgivning om växthusläckage Länk till annan webbplats.

Greppa Näringens rådgivningsmodul 13 A: Växtskydd, hantering växthus Länk till annan webbplats.ger förslag på hur växthusodlaren minskar risken för transport av växtskyddsmedel till yt- och grundvatten och hur verksamheten anpassas för en säker hantering av växtskydd ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

I Greppa Näringen kan rådgivning om växtskyddsmedel utföras i rådgivningsbesöket Hantering av växtskyddsmedel 13A. Nytt underlagsmaterial för rådgivare har nyligen tagits fram och en kurs för rådgivare kommer att ges hösten 2022.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Nya rapporter om integrerat växtskydd

    Tips och råd i arbetet med integrerat växtskydd i lantbruksgrödor och en utvärdering av hur svenska lantbrukare arbetar med integrerat växtskydd idag. Det är innehållet i två nya rapporter om integrer...

  • Uppdaterat verktyg för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde

    En ny uppdaterad version av verktyget MACRO-DB har lanserats. Verktyget är webbaserat och simulerar hur växtskydds­medel bryts ned och transporteras i marken och bedömer risken för förluster av medel ...

  • Är du en bra växtskyddsgranne?

    Brittiska bönder tänker bli bättre växtskyddsgrannar än de hittills varit. Ett nytt initiativ ska få fler lantbrukare att ta hänsyn när de bekämpar nära hus, trädgårdar och byar. Men även grannarna sk...