Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
lantbrukare och rådgivare går genom hage med kor

Intervjuerna har gjorts under många år och utvecklingen kan därmed följas över tid vilket gör att Greppa Näringen kan säkerställa att rådgivningen håller hög kvalitet och är uppskattad. Foto: Janne Andersson

Lantbrukarna ger Greppa Näringens rådgivning goda omdömen

Intervjuer med lantbrukarna under 2022-23 visar att Greppa Näringens rådgivning fortsätter att vara mycket uppskattad. Nöjdhetsindexet 79 är högt och oförändrat från förra årets mätning.

Konkreta åtgärder ger högt indexvärde

De rådgivningsbesök som fick högst nöjdhetsvärde (83) var hantering av växtskyddsmedel, att underhålla diken och att beräkna en växtnäringsbalans på mjölkgårdar. Besöken handlar om konkreta åtgärder i fält och i djurproduktionen. Rådgivning om viktiga, men mer långsiktiga frågor såsom mullhalt och bördighet får inte lika höga poäng, men väl över godkänt.

Snabba åtgärder eller strategier framåt

Lantbrukarna anger vid intervjuerna om de gjort åtgärder på sin gård till följd av rådgivningen, eller planerar att göra det. Förslag till direkta förändringar såsom skötsel av våtmarker och att underhålla diken, får höga indexvärden. Råd om gårdens betesstrategi och att minska växtodlingsgårdars klimatpåverkan får lägre värden. Ska man ändra betes- eller jordbearbetningsstrategi kräver det långsiktig planering, men besöket kan väcka tankar som omsätts senare.

De råd som lantbrukarna tror ska leda till flest och snabbast förändringar är att justera foderstaten till mjölkkor och råd om hur man ökar biologisk mångfald i åkerlandskapet. Miljö- och klimatåtgärder som görs i samband med om- och nybyggnad av djurstallar upplevs också som snabbt genomförbara.

Gårdsanpassade råd av kunniga rådgivare

Vid intervjutillfället svarade lantbrukarna att råden var väl anpassade till gårdens verksamhet (index 78) och att man fick relevanta förslag till förändring (74). Lantbrukarnas omdöme om rådgivarnas förmåga att förmedla kunskap, engagemang med mera var överlag mycket bra. Extra höga värden fick rådgivarnas bemötande (93).

Utvärderingen används för att vässa Greppa Näringen

Greppa Näringens ambition är att rådgivningen ska vara anpassad till gårdens förutsättningar och utgå från beprövad kunskap och erfarenhet. Det gäller såväl råd om åtgärder som går att genomföra direkt som råd av mer strategisk karaktär, båda delarna är viktiga i klimat- och miljöarbetet. Rådgivningen utvärderas kontinuerligt.

En så kallad drivkraftsanalys visade att Greppa Näringen ska fortsätta att prioritera rådgivarnas kompetens och bevaka att råden är väl anpassade till den enskilda gården, samt att de ”tillför något nytt”.

Intervjuerna har gjorts under många år och utvecklingen kan följas över tid vilket gör det möjligt att säkerställa att rådgivningen håller hög kvalitet och är uppskattad.

Ta del av undersökningen Pdf, 2.1 MB.

Text: Stina Olofsson

Metod och data:

Ungefär var tredje lantbrukare som fått Greppa Näringens rådgivning de senaste tre månaderna intervjuas om nöjdheten med rådgivningen. Sammanställningen för 2022 och 2023 har en hög svarsfrekvens, över 87 % valde att svara på frågorna vilket innebär totalt 854 svar. Svaren delas in i en skala 1- 5 och siffrorna omvandlas till ett vedertaget nöjdhetsindex mellan 0-100 (medelvärde-1 *(100/4). Index 60 är godkänt, 70 är högt och 80 och därutöver mycket högt.

Kön: En absolut majoritet av respondenterna är män, endast elva procent är kvinnor.

Åldersfördelning: En tredjedel är under 40 år och cirka en av fyra är mellan 41-50 år och 51-60 år. Det är en något lägre andel som är 61 år eller äldre.

Geografisk fördelning: Det är stor geografisk spridning där högst andel är hemmahörande i Västra Götalands län (24,9 procent), Skåne län (20,8 procent) och Östergötlands län (10,2 procent). Lägst andel av respondenterna är hemmahörande i Norrbottens län (0,4 procent) och Gävleborgs län (0,7 procent).

Antal rådgivningar: 37 procent har fått 1-3 rådgivningar, 35 procent har fått 4-7 och 28 procent har fått 8 eller fler.

Annan typ av rådgivning: Nästan tre av fem (59 %) har fått någon annan typ av rådgivning utöver den genom Greppa Näringen.

Huvudsaklig produktion: De flesta uppger deras huvudsakliga produktion som antingen mjölkproduktion (31 %), växtodling (30 %) eller nötkött (17 %). Blandad produktion (12 %) och gris (3 %) nämns också.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev