Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

 Under rådgivningsbesöket diskuterar gruppen frågeställningar kring teknik, juridik och samarbete mellan fastigheter. Foto: Maria Fermvik

Vattenfrågan alltid aktuell

Vattenfrågan har fått ett allt större fokus och i fält är den tätt knuten till rotutveckling och växtnäringsupptag. Greppa Näringens rådgivningar inom vattenhushållning fokuserar på fältens dränering och på underhåll av huvudavvattningens diken. Totalt har cirka 850 rådgivningsbesök gjorts inom vattenhushållning.

I Sverige finns ett överskott av vatten och all jordbruksmark är inte självdränerande. Cirka hälften av Sveriges åkerareal bedöms vara täckdikad. Sedan 1960-talet har arronderingen av gårdarna blivit bättre. Men med ägarbyten och utarrendering saknas ibland kunskap om hur marken är dränerad. I rådgivningen Översyn av dränering gör rådgivare och lantbrukare en översyn av fältens dränering och tittar på fält som är särskilt utsatta för vattenproblem nu eller i framtiden. I rådgivningen Underhåll av diken fokuserar rådgivare och lantbrukare på huvudavvattningens diken och rörledningar och vilka åtgärder för underhåll som är viktiga för att dräneringen ska fungera.

Hälften av åkermarken täckdikad

Efter att Greppa Näringen under sitt första decennium arbetet mycket med frågor som rör kvävegödsling och överutfodring med protein kom fosfor alltmer i fokus. Stillastående vatten på fälten och inre erosion på lerjordar blev ett uppmärksammat problem. Samtidigt blev lantbruket i stort varse att den markavvattning och täckdikning som gjorts i början av 1900-talet idag är överbelastad och att underhållet är eftersatt.

50 000 markavvattningsföretag

Det är fastighetsägarna som ansvarar för diken på sin fastighet. Det finns även samfällda diken och i dessa kan det ingå alltifrån en fastighet upp till flera hundra fastigheter. I Sverige finns det mellan 40 000–50 000 markavvattningsföretag och en bedömning är att sträckan diken inom markavvattningsföretagen uppgår till cirka 9 000 mil. Det är ungefär samma längd som de enskilda dikena uppgår till i jordbrukslandskapet. Många vattenanläggningar tillkom under första halvan av 1900-talet och investeringstakten har varit låg de senaste decennierna samtidigt som lagstiftningen har förändrats. Det gör att kunskapsbehovet om avvattning och om ansvaret att underhålla vattenanläggningarna är stort.

Diken oftast i samfällighet

När Greppa Näringen startade med rådgivningen Översyn av dränering 2012 blev den efterfrågad. Sedan 2018 finns även rådgivningen Underhåll av diken där lantbrukaren och rådgivaren går utanför fältet och tittar på huvudavvattningen. Rådgivaren och upp till fyra personer gör ett fältbesök vid de öppna och rörlagda diken som lantbrukaren berörs av. Under besöket diskuterar gruppen frågeställningar kring teknik, juridik och samarbete mellan fastigheter. Ofta berörs flera fastigheter och de flesta av de diken som besökts i rådgivningarna är en del av en samfällighet, se figur 1. De flesta lantbrukare är därmed deltagare i minst en markavvattningssamfällighet.

Figur som visar att de flesta diken ingår i en samfällighet

Underhåll och diken

Vid besöket diskuterar rådgivaren och deltagarna kring lämpliga åtgärder utifrån fältbesöket. De mest rekommenderade
åtgärderna i Greppa Näringens rådgivning inom vattenhushållningsrådgivningarna är att utföra underhåll på anläggningarna och att utföra egenkontroll:

 • Underhåll av diket
 • Undersöka och eventuellt underhålla en rörledning
 • Se över resterande vattenanläggning

Vattendragsgrupper har kompletterat

Det har även pågått rådgivning inom vattenverksamhet i Greppa Näringen i form av vattendragsgrupper. Lantbrukare träffas vid ett antal tillfällen under ett till två års tid för att diskutera gemensamma problem och åtgärder för bättre vattenkvalitet. Ofta deltar 5–10 lantbrukare under ledning av en rådgivare. Gruppträffarna kompletterar den enskilda rådgivningen. Framförallt var denna verksamhet omfattande under Greppa Näringens första tio år. Idag har arbetsformen delvis tagits upp av projektet LEVA och av projektet studiecirklar om diken.

Greppa Näringens rådgivning:

Översyn av dränering

Underhåll av diken

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

 • Osäkert kring beslut om ett markdirektiv

  Under ett antal år har EU förberett lagstiftning kring mark. Ett beslut är planerat till början av juni, men flera remissinstanser är tveksamma. Tidigare år har det funnits förslag som dragits tillbak...

 • Räkna med kvävenedfallet i växtnäringsbalansen

  Kvävenedfall har sitt ursprung i kväveoxider från förbränning och transporter och ammoniak, som främst kommer från djurens gödsel i jordbruket. Det är viktigt att ha med kvävenedfallet när man räknar ...

 • Att gödsla med precision minskar utsläpp och ger ökad lönsamhet

  Precisionsgödsling är en viktig åtgärd för att minska utsläpp av växthusgasen lustgas och öka lönsamheten i odlingen. Det framgår av en rapport från forskningsprogrammet Mistra Food Futures.