Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Ökad markpackning ökar också markens läckage av den starka klimatgasen lustgas. Foto: Mårten Svensson

Upp till 42 gånger mer lustgasavgång på grund av markpackning

Markpackning i matjorden leder till upp till 42 gånger mer lustgasavgång enligt en ny vetenskaplig sammanställning. Kunskapsbristen om mekanismer är stor men plöjning nämns som effektivt för att luckra upp matjorden.

För en tid sedan publicerade forskare vid bland annat SLU en uppmärksammad vetenskaplig artikel om att packningen av alven ökat med tyngre maskiner och att det är ett hot mot världens livsmedelsförsörjning. Nu kommer en ny artikel som visar att ökad markpackning också ökar markens läckage av den starka klimatgasen lustgas. Forskarna har sammanställt ett stort antal andra forskares mätningar av samband mellan markpackning och lustgasavgång. De avgränsade sin sammanställning till packning av matjorden som de definierar som 25 cm djup. De delade in marken i odling av ettåriga grödor och vall och de kunde skilja på packning av maskiner och packning av tramp från betesdjur.

1 till 42 gångers ökning

Forskarna räknade ut en lustgasfaktor som bestod av skillnaden i gasavgång mellan packad jord och en jämförelsejord som var förhållandevis opackad. Spännvidden i de olika studierna var stor och 1 till 42 gångers ökad gasavgång för packad jord fanns rapporterad. För vallar var ökningen en till sju gånger vid mätningar i fält och en till åtta gånger när packning simulerades i inkubationsförsök. Generellt uppstod den största gasavgången i samband med att packad jord kvävegödslades.

Intressant att notera

De sammanställda studierna kommer från hela världen och innehåller många intressanta detaljer och effekter att notera. Exempelvis har ett försök i Kina med tillsats av biokol minskat lustgasläckaget hos packningsskadad jord, men det kan ha varit en pH-effekt. Andra studier är att gödsling med ammoniumbaserade kvävegödselmedel och urea gav en tiondel så stort läckage vid spridning till vall jämfört med nitratbaserade. Tramp av betesdjur och påverkan på lustgas har undersökts av många forskare som sett tydliga samband men också de uppvisar stor variation i resultat.

Kunskapsbrist men plöjning bra

Det betonas att kunskapsbristen är stor om hur betydelsefulla de olika påverkande faktorerna är. Det gör i sin tur att det är svårt att med precision peka ut riskfält och effektiva motåtgärder. Plöjning räknas upp allra först som ett sätt att luckra upp matjorden och åtgärda packning. Controlled-traffic-farming (CTF) finns med på forskarnas motåtgärdslista som ett sätt att undvika packning där CTF leder till körning på 10-20 procent av fältet jämfört med 80 procent med konventionell körning.

Källa: Soil compaction raises nitrous oxide emissions in managed agroecosystems – a review. Agronomy for Sustainable Development, Volume 42 (3), June 2022 Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffmann

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Varifrån kommer ammoniakutsläppen?

    Utsläpp av ammoniak till luft kommer i huvudsak från stallgödsel i jordbruket och förbränning varav andelen från stallgödsel ofta anses vara cirka 90 procent i Europa. Nu visar en ny vetenskaplig upps...

  • Gödseltillsats halverade lustgasavgång från veteodling

    Mineralgödsel med fördröjd omvandling av ammoniumkväve till nitratkväve nästintill halverade utsläppet av lustgas från marken när höstvete odlades under två år i Tyskland.

  • Lär dig mer om torvmarker och återvätning

    Det är sedan länge känt att våtmarker har stort värde för biologisk mångfald och hydrologisk balans i landskapet, men på senare år har även deras betydelse för klimatet betonats. Forskare har med fina...