Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

En grupp tyska forskare undersökte hur mycket nitrifikationshämmaren minskade lustgasavgången från odling av höstvete. Foto: Janne Andersson

Gödseltillsats halverade lustgasavgång från veteodling

Mineralgödsel med fördröjd omvandling av ammoniumkväve till nitratkväve nästintill halverade utsläppet av lustgas från marken när höstvete odlades under två år i Tyskland.

I flera länder används kemiska ämnen som kallas nitrifikationshämmare. Som namnet antyder hämmar ämnet omvandling av ammoniumkväve i marken till nitrat. Nitratbildning i marken utanför växtodlingssäsongen riskerar att både utlakas och ombildas till den starka klimatgasen lustgas. En grupp tyska forskare undersökte hur mycket en nitrifikationshämmare med förkortningen DMPP kunde minska lustgasavgången från odling av höstvete både under och efter växtodlingssäsongen. Forskarna menar att det finns många studier som visar att nitrifikationshämmaren ger lägre lustgasavgång under växtodlingssäsongen men få studier har pågått under ett helt år och missar därmed viktiga tö- och fryscykler i jorden som kan sätta fart på gasavgång.

Veckomätningar under två år

Försöket gjordes utanför Stuttgart i södra Tyskland. I 28 försöksrutor som var 3x5 meter odlades höstvete två år i rad. Gasflöde mättes varje vecka och ibland oftare. Mineralkväve som ammoniumsulfatnitrat tillfördes i fyra nivåer: ogödslat, 120, 180 och 240 kg per hektar.

Mer gödsel gav mer lustgas

Lustgasflödet varierade kraftigt i både tid och rum som ofta i mätningar. Den uppmätta variationen var från 0 till 158 mikrogram lustgaskväve per m² och timme. Ofta var lustgasavgången låg efter att mineralkväve tillförts. Istället uppstod höga gasflöden när torr mark återfuktades med regn på sommaren.

Kvävegödsling ökade lustgasavgången betydligt och i de ogödslade rutorna var avgången 2,1 och 1,3 kg lustgaskväve per hektar och år under de båda åren. I de gödslade rutorna varierade det mellan 1,7 och 4,0 kg per hektar och år och steg med ökande kvävegiva.

Nästan halverad lustgasavgång

I medeltal för båda åren och alla olika kvävegivor minskade tillsats av DMPP i mineralgödseln lustgasläckaget med 45 procent på årsbasis. Minskningen i gasavgång var tydligt både under växtodlingssäsongen och under vinterhalvåret. Mineralgödseln tillfördes som en engångsgiva i mars och april de båda åren. Eftersom lustgasavgången minskade även under vinterhalvåret, alltså lång tid efter att marken tillförs inhibitorn drar forskarna slutsatsen att troligen har mikrofloran i marken förändrats.

Text: Markus Hoffmann

Källa: https://www.deepdyve.com/lp/springer-journals/n2o-emissions-from-a-loamy-soil-cropped-with-winter-wheat-as-affected-egEJOQL0m2 Länk till annan webbplats.


Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Varifrån kommer ammoniakutsläppen?

    Utsläpp av ammoniak till luft kommer i huvudsak från stallgödsel i jordbruket och förbränning varav andelen från stallgödsel ofta anses vara cirka 90 procent i Europa. Nu visar en ny vetenskaplig upps...

  • Upp till 42 gånger mer lustgasavgång på grund av markpackning

    Markpackning i matjorden leder till upp till 42 gånger mer lustgasavgång enligt en ny vetenskaplig sammanställning. Kunskapsbristen om mekanismer är stor men plöjning nämns som effektivt för att luckr...

  • Lär dig mer om torvmarker och återvätning

    Det är sedan länge känt att våtmarker har stort värde för biologisk mångfald och hydrologisk balans i landskapet, men på senare år har även deras betydelse för klimatet betonats. Forskare har med fina...