Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Viktigast för att klara målet om ett rikt odlingslandskap på lång sikt är att det fortsättningsvis finns jordbruk i hela landet. Foto: Petter Halden

Takten i miljöarbetet behöver öka

Trots att många insatser sker för att nå miljömålen är det fortfarande långt kvar för att nå de flesta mål. Hela samhället behöver därför öka takten i miljöarbetet. Det är en slutsats i Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljömålen som publicerades i mars 2022.

Utvecklingstrenden för att nå miljömålen är positiv för två av målen, neutral för tio av målen och negativ för fem av målen. Att utvecklingstrenden är neutral innebär att det inte går att se en tydlig riktning för utvecklingen. De mål där trenden är positiv är målen om Frisk luft och Bara naturlig försurning. Rapporten ger också en god överblick över olika statliga insatser inom miljöområdet under 2021, till exempel en särskild satsning på våtmarker samt arbete för minskat matsvinn, hållbara livsmedelssystem och naturbaserade lösningar.

Klimatarbetet behöver fortsätta i hög takt

Idag visar miljömålet Begränsad klimatpåverkan en negativ trend där halterna av växthusgaser ökar. Enligt rapporten bör klimatmålen vara fullt möjliga att nå, men arbetet behöver då fortsätta i hög takt. När det gäller målet om Giftfri miljö går det inte att se någon tydlig riktning och olika kemiska ämnen visar olika trender. Tittar man på växtskyddsmedel har användningen ökat under de senaste 30 åren, medan farligheten för miljö och hälsa har minskat.

Lokala åtgärder väntas ge effekter på sikt

För målet Ingen övergödning går det inte heller att se någon tydlig riktning i utvecklingen för miljön. Insatser som görs idag som lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), den gemensamma jordbrukspolitiken och LEVA-projektet med lokal åtgärdssamordning lyfts fram som viktiga insatser för att genomföra åtgärder. Trots åtgärder kan det dock ta lång tid innan man ser effekter av åtgärderna och på längre sikt väntas de genomförda åtgärderna leda till positiva effekter. Greppa Näringen lyfts fram som ett gott exempel på viktiga insatser inom rådgivning och information. Under hösten 2022 kommer en fördjupad utvärdering av miljömålet Ingen övergödning att publiceras.

Så ser trenden ut för utvecklingen för några av miljömålen:

 • Begränsad klimatpåverkan. Negativ trend: Halterna av växthusgaser ökar, men behöver globalt nå ned till noll för att begränsa klimatförändringarna.
 • Giftfri miljö. Neutral trend: Miljögifter i miljö och människor minskar.
 • Ingen övergödning. Neutral trend. Åtgärderna för att minska övergödningen ger resultat, men det tar lång tid innan miljötillståndet förbättras. I rapporten uppmanas till en ännu högre ambition och takt för att genomföra åtgärder. Viktiga verktyg som lyfts fram är statlig medfinansiering och lokal samordning av åtgärder samt internationellt samarbete.
 • Levande sjöar och vattendrag: Neutral trend. Många åtgärder ger positiva resultat, men endast en liten andel sjöar och vattendrag har god ekologisk och kemisk status.
 • Ett rikt odlingslandskap. Negativ trend. Utvecklingen går åt olika håll. Många arter har inte gynnsam bevarandestatus och för flera är utvecklingen negativ. Viktigast för att klara målet på lång sikt är att det fortsättningsvis finns jordbruk i hela landet.

Källa: Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2022 - Med fokus på statliga insatser. Naturvårdsverket, 2022. Länk till annan webbplats.

Text: Teresia Borgman


Kontakt

Skriv kontaktperson

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

 • Miljömål kopplade till livsmedelsstrategin nås inte i tid

  Produktionen i livsmedelskedjan har ökat mellan 2016 och 2020. Utvecklingen går också åt rätt håll för flera miljömål, men inte tillräckligt snabbt. Det framgår av årets utvärdering av livsmedelsstrat...

 • Gårdar som visar vägen till framtidens jordbruk

  Framgångsrika och lönsamma gårdar som likt fyrtorn visar vägen för andra lantbrukare mot en hållbar framtid. Det är syftet med gårdarna i det globala Global Network of Lighthouse Farms - ett nätver...

 • Växtnäringsbalansen visar utnyttjandegraden

  Metoden med gårdsvisa växtnäringsbalanser har varit en röd tråd i Greppa Näringens individuella rådgivning och speglar de totala flödena av kväve, fosfor och kalium över ”gårdsgrind”. Uppgifter om ink...