Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

En grupp forskare i Nederländerna undersökte hur effektivt det är att koncentrera en vätskefas från grisgödsel som först separerats. Foto: Maria Fermvik

Nedbrukning gav mindre ammoniak men mer lustgas

Att bruka ner kvävegödselmedel minskade avgången av ammoniak men ökade istället lustgasavgången. En ny flytande gödselprodukt från grisgödsel hade i stort samma gödselvärde som mineralgödsel, men bör myllas vid spridning eller surgöras för att inte ge ökad lustgasavgång visar ett nytt försök i Nederländerna.

I det djurtäta landet Nederländerna fortsätter uppfinningsrikedomen för att ta tillvara djurens gödsel bättre. En grupp forskare undersökte hur effektivt det är att koncentrera en vätskefas från grisgödsel som först separerats. Vätskan benämndes MC – mineral concentrate och producerades med omvänd osmos ur separerad grisgödsel. Flytgödsel hämtades från fyra olika gödselseparationsanläggningar där också den fasta fasen hämtades. Alltså tre olika gödselslag (flytgödsel, fast fas och MC) från fyra olika anläggningar. Det jämfördes med mineralgödsel i form av kalksalpeter. Läckage av lustgas och ammoniak jämfördes för situationer där de olika gödselslagen brukades ner eller inte. Försöket gjordes som ett inkubationsförsök i laboratorium och som ett krukodlingsförsök i växthus.

Avgång av ammoniak

Det antogs att avgången av ammoniak skulle vara lägre för ytspridd MC än från ytspridd obehandlad flytgödsel för att MC-vätskan är mer lättrinnande och infiltrerar jorden snabbare. Det blev tvärtom. Den högre ammoniumhalten och högre pH i MC förtog fördelen av en lägre halt torrsubstans. När MC brukades ned minskade ammoniakavgången betydligt.

Avgång av lustgas

I försöket var avgången av lustgas från nedbrukad MC högre än från nedbrukad obehandlad flytgödsel. En tänkbar förklaring till det är att kvävekoncentrationen är högre i MC än i flytgödsel (1,5 – 2 gånger högre) och i kombination med det högre pH i MC kan det ha orsakat en hög koncentration av ammoniak i jorden. Det kan tillfälligt ha förgiftat nitrifikationsbakterierna och ledde i sin tur till ökad lustgasavgång. Forskarna nämner att både surgörning av MC och tillsats av nitrifikationshämmare kan minska lustgasavgången.

Värde som gödselmedel

I studien jämfördes gödselverkan hos MC, alltså vätskefasen med den högre kvävehalten och måttet var hur stor andel av tillfört kväve som har lika stor verkan på skörden som mineralgödsel. I det här fallet var det krukodlat rajgräs som var försöksväxt. Som jämförelse användes kalkammonsalpeter (CAN) som sattes till 100. MC som brukades ned hade 93 procents verkan av CAN. Om MC inte brukades ner blev det bara 72 procent. Om MC istället surgjordes men inte brukades ner översteg gödselvärdet det hos CAN och blev 106.

Källa: Deepdyve, International Journal of Agronomy,  2 maj 2019 Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffmann

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Danska grisproducenter har fått ett nytt klimatverktyg

    Danskt lantbruk har en ambitiös, men klar vision: Senast år 2050 skall produktionen vara klimatneutral. Det är något, som kräver hårt arbete och en rad olika insatser. En av insatserna är grisarnas fo...

  • Svea Hovrätt i ny dom om ammoniak

    I en ny vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen har kostnaden för att rena ventilationsluften från ammoniak i ett stall för grisar prövats. I det här fallet ansåg domstolen att kostnaden blev...

  • Individanpassat foder till grisar kan ge mindre ammoniakavgång

    Tyska lantbrukare har ett av Europas största beting i att minska ammoniakavgången från stallgödsel. Nu provas inblandning av helsädesensilage från rågvete i fodret till slaktgrisar.