Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Den tyska motsvarigheten till Naturvårdsverket – Umweltbundesamt - har analyserat hur den tyska djurhållningen kan bli mera hållbar och nå både miljö- och klimatmål. Foto: Pixabay

Så ska den tyska djurhållningen bli mer hållbar

Miljöåtgärder på de tyska gårdarna räcker ganska långt för att nå miljömålen, men gårdarnas klimatåtgärder räcker inte för att nå klimatmålen om inte antalet djur i Tyskland minskar. Det föreslås i en ny rapport av tyska motsvarigheten till Naturvårdsverket.

I en ny 155 sidig rapport av utredare på tyska motsvarigheten till Naturvårdsverket – Umweltbundesamt - görs en analys av hur den tyska djurhållningen kan bli mera hållbar och nå både miljö- och klimatmål. Tidigt i rapporten slår man fast att en ganska stor del av miljöproblem med övergödning, nitrat i grundvattnet och klimatpåverkan kommer från djurhållningen. Kväve- och fosforöverskottet har minskat, likaså ammoniakavgången men lång väg återstår till målen. Man tycker även att den stora åtgången av mark för matproduktion till tysklands befolkning är ett problem, idag används cirka 19 miljoner hektar till detta ändamål, varav 7 finns i Tyskland och 12 utomlands. Utredarna påpekar också att foderarealen ökar, mer areal tas i anspråk både i och utanför Tyskland för att producera animaliska livsmedel. Rapporten delas in i fem delar: 1) övergödning/näringsläckage, 2) ammoniakavgång, 3) klimatpåverkan, 4) antibiotika till djur, 5) djurhälsa och 6) växtskyddsmedel.

Många åtgärder för minskat näringsläckage

I Tyskland har det bestämts ett mål om att kväveöverskottet i genomsnitt inte får överskrida 70 kg per hektar till år 2030 för det tyska jordbruket på fältnivå. År 2018 var överskottet 89 kg. Utredarna beskriver många frivilliga åtgärder som kan göras på gårdarna. De har delats in i olika kategorier om stallgödsel och växtodling.

Exempel på åtgärder är:

  • Hålla marken bevuxen året om
  • Direktsådd
  • Minskad höstbearbetning
  • Jordprov för kväveanalys
  • Samarbete mellan kommuner och lantbrukare i områden med dricksvattentäkter

Bättre balans mellan djur och växtodling

Det räcker inte med enskilda åtgärder på enskilda gårdar utan det behövs även storskaliga åtgärder tycker utredarna. I Tyskland liksom i andra länder finns en koncentration av djurhållning till vissa områden medan det i andra områden är mest gårdar med bara växtodling. Det beskrivs som ett problem och därför föreslås att gödsel ska transporteras bort från gårdar med mycket djur. För att göra transporter billigare nämns olika tekniker för att separera gödsel.

Ammoniak – en tysk huvudvärk

Tyskland har förbundit sig att minska avgången av ammoniak med 29 procent till 2030 vilket är ganska mycket. I rapporten räknas ett stort antal tänkbara åtgärder upp varav några av de viktigaste är:

  • Ännu mer noggrann utfodring för att inte överdosera med protein / kväve.
  • Snabb nedbrukning av stallgödsel vid spridning på bar mark.
  • Leda ner flytgödsel direkt i mark med skivbillar (myllningsaggregat).

Åtgärderna räcker inte till för tyska klimatmålet

Som sammanfattning menar forskarna att för de flesta miljömål går det att uppnå miljömålen med åtgärder som effektiviserar produktionen och utnyttja möjligheten att omfördela t ex stallgödsel mellan gårdar och områden. För att uppnå klimatmålen är detta inte tillräckligt. Ammoniakmålet kan nås om alla planerade åtgärder genomförs. För övergödning av vattenmiljöer på grund av kväve- och fosforläckage från odling är det svårt att bedöma om åtgärderna räcker för att nå målen. För klimat däremot är det tydligt att åtgärderna inte räcker utan det finns en lucka på cirka 6 miljoner ton CO2e. Med detta konstaterande landar utredarna i att antalet lantbruksdjur i Tyskland behöver minska för att klimatmålet ska kunna nås.

Källa:www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2021-04-14_texte_33-2021_tierhaltung_bf_0.pdf Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffmann

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter