Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Pernilla Kvarmo

Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

Marknaden för mineralgödselkväve är turbulent vilket lett till historiskt höga kvävepriser. Kriget i Ukraina skapar ytterligare osäkerhet om vilka priser som kommer att gälla under 2022. Men prisökningar inte är allt, det som främst påverkar gödslingsbehovet är biologiska faktorer som nederbörd, temperatur och fältets kvävelevererande förmåga.

Nu finns skriften Jordbruksverkets Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022 att läsa och beställa. Arbetet med att årligen ta fram rekommendationer görs inom Greppa Näringens verksamhet av personer som är anställda på Jordbruksverket. Diskussioner sker fortlöpande med forskare och rådgivare och med de organisationer som ingår i Markkarteringsrådet. Rekommendationerna bygger på resultat från fältförsök, praktisk erfarenhet och på antaganden om priser. De är inte juridiskt bindande.

Förutom råd om gödsling med mineralgödsel så finns även strategier för hur man ska använda stallgödsel på bästa sätt. Med Gödselkalkylen på Greppa Näringens webbplats kan även man även se hur prisförändringar på mineralgödsel ökar värdet av stallgödseln. Verktyg som Greppa Näringen använder såsom Gödselkalkylen och beräkningsprogrammet Vera stäms av mot rekommendationerna varje år.

Vad är nytt i årets skrift?

I år är det endast smärre förändringar i rekommendationerna jämfört med förra året. Utifrån nya försök och aktuella priskvoter är kväverekommendationer till spannmål och vall uppdaterade. Kaliumkapitlet har justerats till följd av nya försöksresultat.

Under hösten 2021 steg priserna på mineralgödsel dramatiskt. Samtidigt steg även produktpriserna. För att illustrera hur mycket den rekommenderade givan ökar eller minskar vid olika prisnivåer ingår i årets rapport en känslighetsanalys för höstvete och vall.

På frågan hur prisförändringarna har påverkat rekommendationerna säger Emelie Andersson, som har samordnat arbetet med rekommendationerna, att det blev många diskussioner kring prisförändringarna. Men eftersom både insatsvaror och produktpriser ökade, så justerades rekommendationerna i måttlig grad.

- Lantbrukarna använder alltmer de redskap som numera finns för att anpassa gödslingen under säsong och till variationen i fält, såsom nollrutor, N-sensor, satellittjänsten CropSAT, med flera. Det är mycket viktigt att justera den giva som planerats inför året med vad som händer med väder och nederbörd under växtsäsongen, menar Emelie.

- Jag uppskattar att vi har markkarteringsrådet som samtalspartner när vi tar fram rekommendationerna. Under de senaste åren har många diskussioner gällt fosforgödsling och vilket pH-värde vi bör ha som mål när vi kalkar. Diskussionerna kan vi ta vidare som uppslag till nya försök eller nya projekt, säger Emma Hjelm, Greppa Näringen.

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022 Länk till annan webbplats.

Gödselkalkylen

Text: Karin Hugosson

Markkarteringsrådet är en frivillig sammanslutning av företrädare för företag och organisationer som arbetar med frågor kring markkartering och gödslingsrådgivning. Organisationer, myndigheter, universitet och företag är representerade i Markkarteringsrådet. God markkarteringssed (GMS) är ett dokument som Markkarteringsrådet har utarbetat och som årligen publiceras som bilaga till Rekommendationer för gödsling och kalkning.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter