Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Mellangröda på fält

Odlingssystem och metoder som håller marken täckt av växtlighet, till exempel vall och täckgrödor, ger fördelar för markens förmåga att reglera vatten. Foto: Stina Olofsson

Så påverkas markens vatten av jordbearbetning och odling

Odlingsmetoder som bibehåller och förbättrar markstrukturen är avgörande för att anpassa lantbruket till klimatförändringar och väderextremer som värmeböljor och torka, enligt en artikel i den vetenskapliga tidskriften SOIL.

Väderextremer som värmeböljor, sommartorka, översvämningar och vattensjuka marker väntas öka till följd av klimatförändringarna. Det är därför brådskande att hitta odlingsmetoder som kan hjälpa lantbrukare i hela Europa att anpassa jordbruket till väderextremerna, skriver artikelförfattarna.

Studien är en samlad bedömning av tidigare metaanalyser, det vill säga studier som innebär systematiska översikter av den vetenskapliga litteraturen. Fokus är på olika odlingsmetoders effekt när det gäller vattnet i marken. Förhoppningen är att studien ska hjälpa praktiker och beslutsfattare att dra slutsatser när det gäller effektiviteten hos skötselåtgärder som ett verktyg för klimatanpassning.

Täcke av växtlighet ger fördelar för markens förmåga att reglera vatten

Genomgången visar att användningen av organiska tillsatser till jorden, som biokol, skörderester och kompost, samt odlingssystem och metoder som håller marken täckt av växtlighet, till exempel vall och täckgrödor, ger fördelar för markens förmåga att reglera vatten. Det här beror troligen på det ökade innehållet av kol i marken och att markens biologiska processer stimuleras på grund av växtligheten. Effekterna beror på förbättringar av markstrukturen, både när det gäller stabilare aggregat och ökad porositet som minskar ytavrinning och ökar infiltrationen. I torra klimat kan ett kontinuerligt växttäcke i vissa fall minska det tillgängliga vattnet i marken och leda till en produktionsminskning.

System med reducerad jordbearbetning eller plöjningsfri odling kan öka det växttillgängliga vattnet och markens förmåga att leda och infiltrera vatten, enligt flera studier, troligen på grund av ökad biologiska aktivitet, som mer daggmaskar och ett ökat innehåll av organiskt kol. När det gäller ytavrinning pekar studierna i olika riktning, där vissa studier ser att den minskar med reducerad jordbearbetning medan andra studier inte kan se några sådana fördelar. I de senare studierna kunde man istället se att konturplöjning och djup jordbearbetning minskade ytavrinningen.

Kunskapsluckor identifieras

Vissa områden har studerats i stor omfattning som effekterna av odlingssystem, jordbearbetning och organiska jordförbättringsmedel, samt i något mindre utsträckning bevattning. Andra områden är inte lika väl undersökta och här föreslås framtida studier. Kunskapsbrister finns till exempel när det gäller hur olika odlingsmetoder påverkar rötterna och upptaget av vatten, bevattningens effekter på markens egenskaper och kombinationer av metoder.

Organiska tillsatser har potentiella fördelar för flera markegenskaper som gynnar markens förmåga att reglera vatten. Begränsad tillgång på organiskt material och biokol är dock en av de största flaskhalsarna för en ökad spridning av den här typen av metoder, skriver artikelförfattarna.

Läs mer: Soil and crop management practices and the water regulation functions of soils: a qualitative synthesis of meta-analyses relevant to European agriculture Länk till annan webbplats. av Guillaume Blanchy, Gilberto Bragato, Claudia Di Bene, Nicholas Jarvis, Mats Larsbo, Katharina Meurer och Sarah Garré. SOIL, volume 9, issue 1, 2023.

Text: Teresia Borgman

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev