Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Svensk miljöövervakning av växtskyddsmedel granskas

Att övervaka fler platser i landet, presentera data på ett lättillgängligt sätt och att starta ett nordiskt samarbete kring miljöövervakning av växtskyddsmedel. Det är några av förslagen i en ny norsk rapport som på uppdrag av Naturvårdsverket utvärderar det svenska miljöövervakningsprogrammet för växtskyddsmedel.

Sveriges nationella miljöövervakning av växtskyddsmedel har pågått sedan 2002 och utförs av Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket. Syftet är att följa långtidstrender när det gäller hur jordbrukets användning av växtskyddsmedel påverkar yt- och grundvatten samt sediment, luft och nederbörd.

I en utredning av NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) utvärderas programmets styrkor och svagheter samt vilka förändringar som behövs när det gäller praktiskt genomförande, rapportering och målsättning. Utvärderingen tittar också på behoven hos slutanvändarna, till exempel svensk jordbruks- och miljöförvaltning, lantbrukets rådgivningstjänster, lantbrukare och lantbruksorganisationer.

Övervaka även Svealand

De områden som undersöks inom miljöövervakningen av växtskyddsmedel ligger idag i södra Sverige. Men även Svealand har stora områden med jordbruksmark med omfattande användning av växtskyddsmedel och tunga lerjordar som inte representeras i de områden som övervakas idag, enligt utvärderingen.

Rapportförfattarna föreslår att ett modellområde i Svealand inkluderas i övervakningen för att även representera de centrala delarna av Sverige. Leriga jordar med stora markporer skulle kunna öka läckaget av växtskyddsmedel till grundvattnet eller medföra ökade ytförluster. Det kallare och torrare klimatet i Svealand kan också göra att växtskyddsmedel bryts ned långsammare vilket ökar risken för avrinning och läckage, varför det är viktigt att övervaka även detta område, enligt rapporten.

Grönsaksodling kan ge stor lokal miljöpåverkan

De påpekar även att områden med grönsaksodling och växthusodling inte inkluderas i det nuvarande övervakningsprogrammet.

Även om den här typen av produktion representerar en liten areal, så kan det ändå finnas utmaningar på grund av en mer intensiv användning av växtskyddsmedel och vatten. Båda produktionssätten kan innebära en hög risk för lokala föroreningar av yt- och grundvatten, menar de.

Det motsvarande norska övervakningsprogrammet JOVA (Program for jord- og vannovervåking i landbruket) visade till exempel att övervakningsområden som dominerades av potatis, grönsaker och bär kunde innebära en större risk för miljön än områden som dominerades av spannmål, vall och bete.

Att hitta en representativ plats för att övervaka grönsaks- och växthusproduktion kan dock vara svårt eftersom den här typen av produktion endast representerar en liten andel av den totala odlingsarealen, enligt rapporten.

Nordiskt samarbete kan gynna Sverige

Data från miljöövervakningsprogrammet av växtskyddsmedel kan till exempel användas för rådgivning och utbildning av lantbrukare. Utvärderingen föreslår att data presenteras i ett webbaserat format och på ett sätt som förenklar för slutanvändare och allmänhet att ta del av och tolka data.

Vidare föreslås ett nordiskt samarbete för att stärka det svenska miljöövervakningsprogrammet, vilket lyfts fram som något som skulle kunna vara särskilt fördelaktigt för Sverige. Detta med tanke på landets centrala placering bland de nordiska länderna och med de likheter som finns länderna emellan när det gäller jordar, klimat och odlingsmetoder.

Text: Teresia Borgman

 

Källa: Evaluation of the Swedish national environmental monitoring of pesticides. Översyn av det svenska miljöövervakningsprogrammet för växtskyddsmedel i jordbruksmark av Marianne Stenrød och Roger Holten, rapport från NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi), 2021. Länk till annan webbplats.

 

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Beräkningar av lustgas från mark riskerar att bli missvisande

    Det behövs förfinade verktyg för att beräkna utsläpp av lustgas från mark efter tillförsel av skörderester. Det menar forskare i en artikel som nyligen publicerats i Global Change Biology. – Det vore...

  • Så påverkas markens vatten av jordbearbetning och odling

    Odlingsmetoder som bibehåller och förbättrar markstrukturen är avgörande för att anpassa lantbruket till klimatförändringar och väderextremer som värmeböljor och torka, enligt en artikel i den vetensk...

  • Välj huvudsyfte för din våtmark

    Det finns många önskemål om nyttor från våtmarker och forskare har nu försökt strukturera kunskapen om de olika nyttorna. Allt kan inte uppnås i en och samma damm eller våtmark men att framöver lyfta ...