Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Ökad odling av fånggröda, som dessutom ger kolinlagring, är ett sätta att uppnå vattendirektivets mål för minskad kvävetillförsel till kustvattnen. Foto: Janne Andersson

60 åtgärder ska göra Sveriges vatten rent

Om 60 utpekade vattenvårdsåtgärder görs i tillräcklig omfattning löses flera vattenproblem samtidigt och en del av dem för gott. Läs mer om det nya samrådet om åtgärder för EUs vattendirektiv från de fem Vattenmyndigheterna.

Genomförandet av EU:s vattendirektiv görs i Sverige av fem regionala Vattenmyndigheter (VM) som finns placerade på fem länsstyrelser. Den nationella Havs- och vattenmyndigheten tar fram vägledning för de regionala VM och rapporterar till EU. Vattendirektivet löper i cykler om sex år och den 1 november startade samrådet för vattendirektivets tredje cykel för perioden 2021- 2027. Samrådet pågår ett halvår till 30 april 2021. Därefter ska VM läsa alla inkomna synpunkter och sedan ska beslut fattas i december 2021. Det är en kortfattad beskrivning av myndigheternas roll och tidplanen.

De hundratusen sjöarnas land

I Sverige finns det cirka 100 000 sjöar (större än 1 hektar), tusentals vattendrag och 4 800 mil lång kuststrandlinje. I förhållande till andra länder där det bor fler människor har Sverige ett mindre påverkat vatten. Några av de vanligaste problem som ändå finns är försurning, övergödning, miljögifter och vandringshinder. För var och en av utvalda sjöar, vattendrag och kuster har ett schema använts för att beskriva hur vattnet mår och om det inte uppnår målet: god ekologisk status, vilka åtgärder som behövs. Och nu inför den tredje cykeln har alltså en ny sådan beskrivning gjorts. Det är årets stora händelse i vattensverige under 2021 där många myndigheter, kommuner, föreningar, organisationer, lantbrukare och privatpersoner kommer vilja yttra sig.

Livsmedel i fokus

I stora drag kommer 80 procent av utsläppen av kväve och fosfor från livsmedelsproduktion (odling) och livsmedelskonsumtion (kommunala reningsverk). Därför är det flera åtgärder för minskad övergödning som föreslås. Nytt för denna tredje cykel är att åtgärder för att minska kväveutlakning ingår och det är för kustvattnens skull inte för sjöar och vattendrag som istället är fosforstyrda. Därför finns kväveåtgärder som fånggrödor och vårbearbetning med i förslagen.

60 uppdrag till kommuner och myndigheter

Vattenmyndigheternas åtgärder riktar sig inte till enskilda företag eller personer utan till myndigheter och kommuner. 60 uppdrag delas ut till ett tiotal myndigheter. Jordbruksverket får sex olika uppdrag som kortfattat handlar om att med rådgivning, bättre egenkontroll på gårdar och med ökad anslutning till stödformer i landsbygdsprogrammet styra rätt åtgärd till rätt plats. Sist i denna artikel finns exempel på hur ett av uppdragen till Jordbruksverket är formulerat.

Exempel: Uppdrag nr 4 till Jordbruksverket

Jordbruksverket ska inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och andra eventuella anslag prioritera nedanstående åtgärder i jordbrukslandskapet och aktivt verka för ett ökat genomförande av dessa åtgärder i samverkan med länsstyrelser, rådgivare, åtgärdssamordnare och lantbrukare:

  • Strukturkalkning
  • Kalkfilterdike
  • Anpassad skyddszon
  • Skyddszon
  • Fosfordamm/Våtmark
  • Tvåstegsdike
  • Vårbearbetning
  • Fånggröda

Åtgärden ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs. Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, för att tillgodose att den gemensamma jordbrukspolitiken kompletterar stöden i LOVA, och Naturvårdsverket, för att tillgodose att den gemensamma jordbrukspolitiken kompletterar LONA, och i samverkan med länsstyrelserna. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter