Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

I flera länder blir det allt färre fåglar av arter som lever i odlingslandskapet. Foto: Petter Haldén

Växtskyddsmedel i foder och gödsel kan påverka fåglar

I stallgödsel på konventionella mjölkgårdar i Nederländerna hittades nära 100 olika växtskyddsmedel varav en del insektsmedel. Forskare tror att det kan leda till färre insekter i landskapet och i sin tur vara en bidragande orsak till minskade populationer av fåglar.

I flera länder blir det allt färre fåglar av arter som lever i odlingslandskapet. Sådan trend finns i exempelvis Sverige och Nederländerna. Forskare i Nederländerna ville ta reda på orsaker till nedåtgående fågelpopulation och ställde frågan om och hur växtskyddsmedel och andra kemiska ämnen i jordbruket bidrar. De aspekter som naturligt varit mest i fokus är direkta effekter som exempelvis när ogräs bekämpas effektivt och det blir färre ogräsfrön att äta för både vuxna fåglar och deras ungar. Men i denna studie undersöktes istället indirekta effekter av växtskyddsmedel.

Gynnar redan fåglar

I landskapet Gelderland tillfrågades lantbrukare om att delta i en fågelstudie. 23 lantbrukare tackade ja varav 21 bedrev mjölkproduktion. Av de 23 gårdarna var 8 ekologiska. 22 av de 23 lantbrukarna deltog i någon form av program för att gynna fåglar. Där genomförde de åtgärder som att skydda bon, senarelägga slåtter, sprida fastgödsel istället för flytgödsel och att ha lägre beläggning av djur på bete. Under perioden maj till augusti år 2018 togs prover på fast- och flytgödsel, ensilage, hö, koncentrat och jord och de analyserades på växtskyddsmedel.

129 växtskyddsmedel

Forskarna analyserade 664 växtskyddsmedel och hittade sammanlagt 129 stycken och deras nedbrytningsprodukter. Flest fynd (nära 100 substanser) gjordes i stallgödsel på konventionella gårdar följt av koncentrat och jord där betydligt färre växtskyddsmedel hittades. I stallgödsel på de ekologiska gårdarna hittades ungefär hälften så många växtskyddsmedel som på de konventionella. De ekologiska gårdarna använde bland annat halm och foder från konventionella gårdar. I koncentratet finns ingredienser som spannmål, sojamjöl, rapsmjöl, palmolja med mera.

Skalbaggar i färsk gödsel

Många fåglar livnär sig på insekter och därför var det av särskilt intresse att undersöka förekomsten av insektsmedel i proverna. Det visade sig att insektsmedel fanns i 92 procent av foderkoncentratproverna, 88 procent av gödselproverna och 17 procent av jordproverna. Forskarna räknade skalbaggar i den färska gödseln på bete och såg ingen statistisk säkerställd skillnad i antal baggar per kilogram gödsel mellan ekologiska och konventionella gårdar. Däremot upptäcktes färre skalbaggar på gårdar där kornas intag av insektsmedel översteg 250 mikrogram per ko och dag. Forskarna avslutar med att i den här studien undersöktes bara skalbaggar men det är troligt att den effekt som påvisades av de aktuella halterna insektsmedel även gäller för fler insekter. Därför finns det behov av att djupare undersöka påverkan av stallgödsel med växtskyddsmedel på insekter och i förlängningen fågelpopulationer.

Källa: Presence of pesticides and biocides at Dutch cattle farms participating in bird protection programs and potential impacts on entomofauna. Jelmer Buijs, Ad Ragas, Margriet Mantingh. Science of The Total Environment. Volume 838, Part 3, 2022 Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffmann

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter