Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Alex Regnér

Vattenplaner ska minska förluster av växtnäring från gården

Med en nyutvecklad metod ska lantbrukare få hjälp att identifiera vattenåtgärder på gårdsnivå som kan minska utsläpp av näringsämnen till sjöar, vattendrag och hav. Metoden har tagits fram av länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

Metoden som kallas Gårdsvisa vattenplaner är ett delprojekt inom det svenska vattenprojektet Rich Waters som är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund inom EU:s miljöprogram LIFE IP.

Arbetet med den nya metoden innebär i korthet att lantbrukare får stöd när det gäller att identifiera lämpliga vattenåtgärder, information om bidrag som kan sökas och därefter stöd för att genomföra olika insatser. Vattenplanen ska utgå från lantbrukarens perspektiv och göra det lättare för dem att prioritera vilken insats som ger störst nytta i förhållande till kostnaden, skriver Rich Waters på sin webbplats.

Lurbo ridklubb i Uppsala är en av pilotgårdarna

En av gårdarna som är pilotgård i delprojektet om gårdsvisa vattenplaner är Lurbo ridklubb i Uppsala. Med hjälp av en konsult fick ridklubben hjälp att ta fram en plan som föreslog en rad miljöåtgärder, samt hjälp att prioritera och söka stöd för de mest akuta insatserna.

De har därefter fått bidrag från LOVA, länsstyrelsen och Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt för att dränera hagar och anlägga kalkfilterdiken, något som inte bara haft fördelar för miljön utan även för djurhälsan, enligt Rich Waters.

Lantbrukare var positiva

Metoden har testats på sju gårdar i Södermanlands och Uppsala län under 2019 och utvärderats i flera steg. Lantbrukare som intervjuades om metoden var överlag positiva till rådgivningen och hjälpen att prioritera bland åtgärder.

Däremot tyckte några rådgivare att det fanns möjlighet att förbättra metoden, bland annat ansåg de att det kartmaterial som skulle användas var tidskrävande att sätta sig in i och använda. De framhöll vikten av dialog och samarbete med lantbrukaren. Istället för att ägna mycket tid åt förberedelser och kartstudier ansåg de att det var bättre att utgå från olika problemområden och be lantbrukaren peka ut sådana områden på gården.

Tar fram kompletterande metod

Rådgivarna ansåg att idén med gårdsvis vattenplanering är intressant, men för tidskrävande och komplext för att på ett effektivt sätt få fler åtgärder gjorda. De ansåg även att metoden behöver kompletteras med ett vidgat perspektiv som ser till ett helt vattendrag eller avrinningsområde.

Framöver kommer delprojektet därför att göra ett omtag och utveckla en ny och kompletterande metod där lantbrukare går samman och arbetet sker kring ett gemensamt vattendrag eller sjö. Vattenplanen upprättas då mot övergödning i hela avrinningsområdet. Denna metod kommer att testas under hösten 2020.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Har ni en styrelse eller en syssloman i dikningsföretaget?

    En aktiv förvaltning för att underhålla den gemensamma vattenanläggningen enligt tillståndet är viktig. Ibland saknas en aktiv styrelse och det kan behövas hjälp för att själv få ordning på förvaltnin...

  • Ny omfattande dansk kväveåtgärdskatalog

    Inför den tredje cykeln i EUs vattendirektiv har danska forskare publicerat en 450 sidor tjock rapport där miljöeffekter, kostnader och nyttor för olika miljömål beskrivs för 32 kväveåtgärder i lantbr...

  • Lantbrukets osynliga miljöarbete

    Det görs fler miljöåtgärder på gårdarna än vad som syns i den officiella statistiken. Precisionsgödsling som minskar kväveutlakningen, egen bekostad strukturkalkning och våtmarker för egna pengar är e...