Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Pixabay

Träflis och fibrer kan ge positiva effekter för miljö och produktion

Att tillföra träflis eller fibrer från skogsindustrin till odlingsjordar kan ge positiva effekter som att öka näringsinnehållet i jorden och minska förlusterna av växtnäring. Det framgår av två europeiska projekt som undersöker tillförsel av träflis respektive fibrer till jordbruksmark.

Det ena initiativet leds av det finska naturresursinstitutet LUKE och pågår mellan 2019 och 2021. I projektet KUITU (FIBRE) undersöks hur restprodukter från skogsindustrin i form av fibrer kan användas som jordförbättring i fält och samtidigt ge förbättrad växthälsa, kolinlagring och motverka växtnäringsläckage till vattendrag. Idag bränns materialet men med låg verkningsgrad och frågan är om det kan komma till bättre användning som jordförbättringsmedel.

Fibrer från massaindustrin kan minska växtnäringsförluster

Enligt forskarna kan tillsatser av fibrer ge minskade växtnäringsförluster till vattendrag, minskad erosion och friskare grödor. En förklaring är att materialet gynnar sammansättningen av mikroorganismer i fält och förändrar denna i en positiv riktning.

I ett fältförsök kommer de att undersöka om fibrer från massaindustrin kan påverka näringsbelastningen från jordbruket i större skala. Fibrerna kommer att spridas över 80 hektar i ett avrinningsområde i södra Finland. Forskarna kommer även att studera mikroorganismernas betydelse för kolinlagring och om krossad bark och de kemikalier barken innehåller kan bidra till förbättrad växthälsa. Projektet kommer att resultera i en guide för lantbrukare kring hur den här typen av fiberavfall kan användas.

Men det kan finnas nackdelar med att tillsätta mer fibrer till jordarna. Under det första året kunde forskarna se vissa skördeförluster när enbart cellulosafiber användes, däremot sågs inga skördeförluster av mer näringsrika fibrer. Fibrerna kan också innehålla tungmetaller som lagrats in i träden, men om materialet används enligt riktlinjerna förväntas inga problem, enligt forskarna.

Träflis från gården kan öka jordarnas näringsinnehåll

Det andra initiativet är en operativ grupp i England som finansierats av det Europeiska innovationspartnerskapet EIP och varit verksam mellan 2017 och 2020. Arbetet går under namnet Woodchip for Fertile Soils (WOOFS). I gruppen har forskare och lantbrukare deltagit under ledning av forskningscentret Organic Research Centre. I projektet har de undersökt vilken roll komposterad och okomposterad lövträflis från kvistar och grenar på den egna gården kan spela som jordförbättring. Enligt projektet kan träflis öka jordarnas mullhalt, vattenhållande förmåga och näringsinnehåll.

Slutsatser från projektet var att träflisen hade minimal eller positiv påverkan på skördarna och att man inte såg några tecken på fastbindning av kväve. Flisen verkade öka grödans motståndskraft mot skadegörare och sjukdomar. För de flesta markparametrarna sågs ingen effekt av flisen, utom för fosfor där tillsatsen av träflis ökade fosfortillgängligheten. En övergripande slutsats är att träflis kan ge betydande positiva effekter när det gäller att fånga in och lagra kol samt för växt- och jordhälsan. Det kan också bidra till att göra gårdar mer självförsörjande på insatsmedel och skapa slutna system.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter