Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Mårten Svensson

Ny utredning om övergödning

Inför generellt undantag från strandskydd vid nyanlagda våtmarker, anställ fler lokala vattensamordnare och utöka LOVA-anslaget. Det är tre konkreta förslag från den nya övergödningsutredningen.

Den 28 februari överlämnades betänkandet från ”Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete” till regeringen efter cirka två års arbete. Övergödningens orsaker och effekter och många förslag finns beskriva på cirka 320 sidor. Några av förslagen har koppling till Greppa Näringens verksamhetsområde och de finns beskrivna nedan:

 • Satsa på flera lokala åtgärdssamordnare, som exempelvis LEVA
  Utredningen tror på det påbörjade arbetet med lokala åtgärdssamordnare, som exempelvis LEVA, och menar att det på sikt kan behövas 80 personer i utvalda avrinningsområden. Det kan jämföras med dagens 20 LEVA-samordnare.
 • Undantag från strandskyddet för våtmarker för näringsrening
  Landets länsstyrelser hanterar frågan om strandskydd vid anlagda våtmarker olika. Det innebär att en lantbrukare som anlägger en våtmark inte kan vara säker på att marken runt den inte förses med strandskydd med de restriktioner som det medför. Det har en hämmande effekt på viljan att anlägga våtmarker. Utredningen föreslår därför generellt undantag från strandskydd vid sådana våtmarker.
 • Inför resultatbaserade miljöersättningar
  Det har pratats ett tag om att bygga om miljöersättningar för att betala lantbrukaren för den miljönytta de gör på en viss plats istället för att betala en schablon per hektar. Det pågår svenska försök med det i EU-projektet Waterdrive. Utredningen föreslår att Jordbruksverket ska fortsätta det pågående utvecklingsarbetet.
 • LOVA-stödet (Lokala vattenvårdsåtgärder) bör utökas
  Utredningen skriver att LOVA-stödet fungerar i stort sett bra. I lantbruket har närmare 50 000 hektar strukturkalkats med medel från LOVA. Utredningen föreslår att uppföljningen av LOVA behöver bli bättre och att anslaget därefter ökas.
 • Jordbruksverket och SLU bör få i uppdrag att utreda nya regler för hästhållare
  Hästarnas roll för övergödning fortsätter uppmärksammas och i Greppa Näringen är arbetet med att lansera ett rådgivningspaket för det långt kommet. Utredningen föreslår att Jordbruksverket och SLU bör få i uppdrag att utreda nya regler för hästhållare.

Nya etappmål föreslås

Förutom förslag på åtgärderna ovan föreslår utredningen tre nya etappmål till det svenska miljömålssystemet. Ett av dem berör enskilda avlopp och de två andra är:

 • Till 2030 ska andelen mineralgödsel av den totala gödselanvändningen minska. Utredningen menar att stallgödsel behöver användas effektivare och att en alltför stor användning av mineralgödsel kan verka hämmande på ambitionen att förbättra utnyttjandet av stallgödsel.
 • Till 2030 ska arealen våtmarker öka så att det motsvarar behovet i EU:s vattendirektiv. Takten för att anlägga våtmarker behöver öka för att både klara EU:s vattendirektiv och de svenska miljömålen.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

 • Tre fosforåtgärder utvärderades vid samma bäck

  Att återfylla med kalk ovanför dräneringsrören, alltså kalkfilkterdike, visade sig vara supereffektivt för att minska jord- och fosforläckaget till dräneringsvattnet. Däremot störde höga vattenflöden ...

 • SLU har granskat åtgärderna i EU:s vattendirektiv

  De föreslagna åtgärderna i EU:s vattendirektiv kommer underbyggas med ett bättre faktaunderlag tack vare en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet som sammanställt den senaste kunskapen. Samtid...

 • Så viktiga är växter för att stabilisera dikesslänter

  En ny metod utprovad vid Sveriges lantbruksuniversitet avslöjar vilka dikesslänter som är i riskzonen för att rasa. Och nu finns siffror som tydligt visar att växter och deras rötter har stor betydels...