1. Fil/dokument Tillförsel av biokol till sur sandjord

  och där den stora mängden biokol (17,1 ton/ha) tillfördes. En sammanställning av ett stort antal biokolförsök visar i medeltal ingen skördeökning på jordar i tempererat klimat som i Europa. Men i enskilda försök

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Tillförsel av biokol till sur sandjord

 2. Fil/dokument Tillfört biokol ökade fosforupptaget hos grödan

  En hel del av uppmärksamheten kring biokol de senaste åren har handlat om möjligheten till ökad kolinlagring genom att tillföra det till jorden. Foto: Pixabay Tillfört biokol ökade fosforupptaget hos

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Tillfört biokol ökade fosforupptaget hos grödan

 3. Fil/dokument Kan biokol förbättra jordhälsan och minska klimatavtrycket?

  2020) PM Anläggande av biokolfilter på jordbruksmark och biokolets potential att minska näringsläckaget (publiceras i början av 2024) PM Miljösystemanalys: biokol av slam och bioagropellets

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Kan biokol förbättra jordhälsan och minska klimatavtrycket?

 4. Fil/dokument Ökat intresse för biokol som kolsänka

  för att producera biokol men även olika forskningsinitiativ. Ett av initiativen är Stockholms biokolprojekt där trädgårdsavfall blir fjärrvärme och biokol som sedan används som jordförbättringsmedel. Ett annat

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Ökat intresse för biokol som kolsänka

 5. Fil/dokument Att blanda i biokol i stallgödsel kan ha fördelar

  mätningar gjordes, däribland CO2-avgång och enzymaktivitet. Biokolet påverkade När blandningen av biokol och stallgödsel tillfördes blev avgången av koldioxid vid spridningen lägre än när bara stallgödsels

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Att blanda i biokol i stallgödsel kan ha fördelar

 6. Fil/dokument Så påverkas markens vatten av jordbearbetning och odling

  av organiska tillsatser till jorden, som biokol, skörderester och kompost, samt odlingssystem och metoder som håller marken täckt av växtlighet, till exempel vall och täckgrödor, ger fördelar för markens förmåga

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Så påverkas markens vatten av jordbearbetning och odling

 7. Fil/dokument Betalningsmodeller för ökad kolinlagring i EU:s åkermark

  Det är mycket slående hur olika länderna ser på vilka odlingsmetoder ska leda till kolinlagring. I Estland anges att allt ska åstadkommas med reducerad jordbearbetning och i Norge anges bara biokol

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Betalningsmodeller för ökad kolinlagring i EU:s åkermark

 8. Fil/dokument Upp till 42 gånger mer lustgasavgång på grund av markpackning

  och innehåller många intressanta detaljer och effekter att notera. Exempelvis har ett försök i Kina med tillsats av biokol minskat lustgasläckaget hos packningsskadad jord, men det kan ha varit en pH-effekt. Andra

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Upp till 42 gånger mer lustgasavgång på grund av markpackning

 9. Fil/dokument Klimatmål och vattendirektivsmål ska nås samtidigt i Danmark

  behövs utvecklingsarbete. Fem områden har bedömts som extra viktiga: Brun bioraffinering – 2 miljoner ton . Förädling och förbränning av organiska restflöden och flytgödsel till bland annat biokol Bättre

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Klimatmål och vattendirektivsmål ska nås samtidigt i Danmark

 10. Fil/dokument Kolinlagring spelar viktig roll i klimatpositiv framtid

  kol inom jordbruket är ökad användning av fleråriga grödor, tillförsel av biokol till marken och att bevara det befintliga kollagret, till exempel genom att fortsätta att odla vall. Läs mer: Vägen

  Greppa / Nyheter / Nyheter / Kolinlagring spelar viktig roll i klimatpositiv framtid