Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Vattenavrinning från fält

Åtgärder som minskar erosion och ytavrinning i fält är viktiga, men även att anpassa fosforgödslingen till markens fosforinnehåll och grödans behov är av betydelse. Foto: Stina Olofsson

Årets vinter ger fosforförluster - sök stöd för åtgärder!

Det finns ett antal ersättningar som lantbrukare kan söka för att minska risken för fosforförluster. Nu publicerar Greppa Näringen en sammanställning av stöd och ersättningar till åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark. Länk till annan webbplats.

Fosfor förloras från fälten

Vintern 2023-2024 med växlande väder och stora nederbördsmängder på många håll riskerar att ge fosforförluster från fälten. Dagar med 20 minusgrader har avlösts av plusgrader, stormar, snösmältning, regn och så kyla igen. Vid flera tillfällen har det redan varit en häftig avrinning från fälten som fört med sig partiklar och därmed fosfor. Åtgärder som minskar erosion och ytavrinning i fält är viktiga, men även att anpassa fosforgödslingen till markens fosforinnehåll och grödans behov och fördela gödseln över gårdens fält, är av betydelse.

Fosfor uppträder i olika former

Fosfor orsakar tillsammans med kväve övergödning i vattenmiljön. Fosfor uppträder i marken bundet till lerpartiklar och löst i markvattnet som fosfat. Organiskt bunden fosfor förekommer också. Ofta består förlusterna av en blandning av de olika formerna, men de största transporterna sker i lerjordsområden och som fosfor bundet till lerpartiklar. Förlusterna påverkas av tillförsel via gödslingen, men faktorer som jordart, marklutning, nederbörd, markstruktur och hur väl dräneringen fungerar, har allmänt större betydelse.

Olika former av stöd

När det gäller kväve så finns det pengar att tjäna på att minska förlusterna. Kopplingen är inte alltid lika tydlig för åtgärder mot fosforförluster. Därför har samhället utformat olika ersättningar som ska stimulera lantbrukaren och markägaren att genomföra åtgärder. Det går också att få kostnadsfri rådgivning inom Greppa Näringen.

Investeringsstöd

Exempel är stöd till täckdikning och kalkfilterdiken. Det är åtgärder som kan räknas till grundförbättring av marken för förbättrad vatteninfiltration och minskade fosforförluster, samtidigt med en säkrare produktion i form av högre skördar och bättre motståndskraft mot extremväder. Det är alltså åtgärder som är bra för både miljö och lönsamhet. Investeringsstöd finns också för vattenvårdsåtgärderna våtmarker, fosfordammar och tvåstegsdiken.

Projektstöd

Stöd beviljas till projekt som främjar samarbete och innovation. Syftet är att stödja samarbeten där den gemensamma nyttan för samhället är stor. Myndigheter, företag och organisationer kan samverka. Projekten upphandlas ofta efter utlysningar som annonseras på Jordbruksverkets webbplats. Exempel på utlysningar är metodutveckling kring vattenvårdsplaner i avrinningsområden för att identifiera var fosforförluster uppstår och till odlingssystem för god markhälsa.

LOVA-stöd

Bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder, LOVA, handläggs via länsstyrelserna och kan sökas av kommuner och föreningar. Syftet är att minska övergödningen, men även andra vattenvårdande åtgärder kan få LOVA-stöd. Strukturkalkning och anläggning av våtmarker är exempel på stöd som syftar till minskade fosforförlusterna.

Miljöersättningar

Miljöersättningar för att främja fosforåtgärder är skyddszoner mot vattenområden, anpassade skyddszoner, och skötsel av våtmarker. De söks via SAM-ansökan och är femåriga åtagande. Ersättningen för anpassade skyddszoner har höjts kraftigt i den nya programperioden.

Det finns också ettåriga miljöersättningar som tar upp fosforfrågan. I ersättningen Precisionsjordbruk planering ingår att göra en växtnäringsbalans och en gödslingsplan, ha en aktuell markkarta och att analysera växtnäringsinnehållet i flytgödsel. En strävan är att se till att man inte gödslar med mer fosfor än vad grödorna behöver och att gödseln fördelas på bästa sätt över fälten. Stora fosforöverskott kan på sikt ge ökade förluster. Här har Greppa Näringen information och rådgivning att erbjuda.

Sammanställning: Stöd och ersättningar till åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark Länk till annan webbplats. 

Läs mer om villkor för de stöd som Jordbruksverket ansvarar för: jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev