Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Nyslaget fält med vall

Foto: Mårten Svensson

Grovfoderproduktion med lägre klimatavtryck och
bättre lönsamhet, 15G

Rådgivningen hjälper dig att öka din kunskap om lämpliga gödslings- och odlingsstrategier med hänsyn till krav på grovfoderkvalitet som bidrar till lägre klimatavtryck per kilo torrsubstans. Du lär dig också mer om olika tekniker och redskap som kan användas för behovsanpassning av växtnäring och hur man minimerar svinn och är till nytta för gårdens ekonomi.

Rådgivningen bidrar till bättre kväveutnyttjande med minskad kväveutlakning och mindre klimatpåverkan.

Genom att optimera kvävet i odlingen, minskar samtidigt växtnäringsläckaget och förbättrar det ekonomiska utbytet. Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen inom övergödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Ta kontakt med din länsstyrelse för att ta reda på var det hålls gruppträffar nära dig.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • anpassa tillförseln av växtnäring
 • uppnå jämnare kvalitet
 • minska din påverkan på klimatet
 • utnyttja kvävet bättre och minska utlakningen

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Grovfoderodling

  Grovfoderodling är grunden för en väl fungerande mjölk- och köttproduktion. Med den här rådgivningen lär du dig att gödsla rätt och optimera kvaliteten på fodret

 • Hållbarhetsanalysen

  Vill du se helheten i din gårds miljömässiga hållbarhet? Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Var finns potentialen till förbättringar?

 • Betesstrategi

  Att överutnyttja beten är varken bra för ekonomin eller miljön. I den här rådgivningen får du lära dig hur du slipper näringsförluster och hitta bra strategier för betet.