Greppa logotyp
Greppa logotyp


Räkna själv

Greppa Näringen har ett antal beräkningsverktyg som hjälper dig att till exempel räkna ut hur lång tid det tar för din investering att betala sig eller hur mycket växtnäring som riskerar att läcka från din gård.

CropSAT

CropSAT mäter din gröda från satellit. Det är ett verktyg för att kunna se sitt fält från ovan och hur din gröda växer under säsongen.

Höstrapssnurran

Höstrapssnurran är en Excel-fil som du laddar ner till din dator. I den kan du räkna fram hur mycket kväve din höstraps behöver på våren utifrån tre parametrar.

Gödselkalkylen

Beräkna det ekonomiska värdet före och efter spridning av organisk gödsel. Välj mellan stallgödsel från flera djurslag eller på fasta eller flytande biprodukter, en eller flera grödor, spridare, tidpunkter för spridning och nedbrukningstider för att jämföra det ekonomiska värdet efter spridning vid olika alternativ. Du ser också värden för kväveeffektivitet, kostnad för markpackning och miljöindex beroende på kombinationerna. Vid frågor, skriv till vera@jordbruksverket.se eller ring 036-15 64 80

Växtnäringsbalans via Mina sidor

En växtnäringsbalans är skillnaden mellan tillförd och bortförd växtnäring. Balansen görs i Sverige "vid gårdsgrind". Den mäter flödet till gården med insatsmedel, kvävenedfall och kvävefixering och från gården med produkter.