Räkna själv

Hur lång tid det tar för en investering att betala sig? Hur mycket växtnäring riskerar att läcka från gården? Det och mycket annat hjälper våra beräkningsverktyg till att räkna ut.

Investeringskalkyl för täckdikning

Med hjälp av den här kalkylen kan du räkna på om det kan vara lönsamt att investera i din täckdikning på din gård.

Beräkningsverktyget Vera

Med beräkningsverktyget Vera kan du ta fram beslutsunderlag för åtgärder som ökar ditt utnyttjande av växtnäring på gården. Till exempel får du i gödslingsplanen en överblick över gårdens grödor och kan planera gödslingen till dem. Och i klimatkollen får du en känsla för vad som är stort och smått i gårdens klimatpåverkan.

Gödselkalkylen

Beräkna det ekonomiska värdet före och efter spridning av organisk gödsel. Välj mellan stallgödsel från flera djurslag eller på fasta eller flytande biprodukter, en eller flera grödor, spridare, tidpunkter för spridning och nedbrukningstider för att jämföra det ekonomiska värdet efter spridning vid olika alternativ. Du ser också värden för kväveeffektivitet, kostnad för markpackning och miljöindex beroende på kombinationerna.

Växtnäringsbalans via Mina sidor

En växtnäringsbalans är skillnaden mellan tillförd och bortförd växtnäring. Balansen görs i Sverige "vid gårdsgrind". Den mäter flödet till gården med insatsmedel, kvävenedfall och kvävefixering och från gården med produkter.

Investeringskalkyl

Räkna ut hur stort investeringsutrymme du har, hur lång tid det tar för din investering att betala sig eller hur mycket du måste tjäna på investeringen varje år för att den ska betala sig.

Kvävesensorberäkning

Med hjälp av den här kalkylen kan du räkna på om det kan vara lönsamt att investera i en kvävesensor på din gård.