Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Janne Andersson

Nytt gödselförsök på stor polsk grisgård

Ett nytt försök på en polsk grisgård med 30 000 grisplatser visar att mekanisk separering av flytgödsel ger hög avskiljning av fosfor men låg avskiljning av kväve. Att få ut fosforn i en fast fraktion gör det möjligt att transportera den till gårdar med fosforunderskott.

Bara i EU hanteras årligen cirka 1,5 miljarder ton gödsel från olika djurslag. Miljöpåverkan från den stora mängden stallgödsel sker både i form av övergödning, försurning och klimatpåverkan. Därför arbetar många forskare med att hitta lösningar på hur gödseln kan användas bättre.

Särskilt i områden där koncentrationen av djur blivit stor är det viktigt att kunna fördela gödseln över större ytor. Det gamla vanliga problemet är att stallgödsel består mest av vatten och att det är dyrt att transportera vatten.

Testade mekanisk separation på polsk grisgård

Ett nytt försök har gjorts med medverkan av svenska forskare från SLU och Östersjöcentrum på en grisgård som ligger nära Östersjökusten i Polen. På gården finns platser för 30 000 grisar i olika åldrar.

Syftet med försöket var att mäta effektiviteten i en två-stegs mekanisk gödselseparation. Det första steget utgjordes av en skruvpress och det andra av en dekanter-centrifug där vätskefasen behandlades. Efter centrifugen fanns ett tredje steg där vätskan surgjordes med svavelsyra.

Prover på gödseln togs i de olika behandlingsstegen två gånger per månad under fem månader. Inga direkta mätningar gjordes av avgången av klimatgaser, utan den beräknades med IPCC:s schabloner. För att bestämma gödselvärdet av de olika gödselfraktionerna tillfördes de till krukförsök med rajgräs där effekten jämfördes med mineralgödsel.

Fosfor avskiljdes men inte kväve

Sammantaget avskiljdes 56 procent av torrsubstansen, 74 procent av fosforn men bara 17 procent av kvävet. Mer än 65 procent av totalkvävet i flytgödseln från grisarna är i ammoniumform som är vattenlöslig, vilket gör den svår att separera mekaniskt. Att tillsätta syra till vätskefasen gjorde att risken för metanläckage från gödseln minskade betydligt.

Sammanfattningsvis tycker forskarna att det är en viktig slutsats att 74 procent av fosforn kan föras bort från gården i den fasta fraktionen vilket gör att risken för fosforläckage nära gården minskar.

Sammanfattningsvis tycker forskarna att det är en viktig slutsats att 74 procent av fosforn kan föras bort från gården i den fasta fraktionen vilket gör att risken för fosforläckage nära gården minskar.

Text: Markus Hoffmann

Källa:

Källa: Agronomical and environmental implications of on-farm slurry management based on two-step separation and acidification treatment. Länk till annan webbplats. A.Pantelopoulos1, A. Svanbäck 2, H. Aronsson1. 1Department of Soil and Environment, Swedish Agricultural University, Uppsala, Ultuna, 75651, Sweden, 2Baltic Sea Center, University of Stockholm, Stockholm, 10691, Sweden.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Nya tyska gödselregler ökar kostnaderna

    Upp till 22 kronor per gris kostar de nya hårdare tyska gödselreglerna för grisföretagare i Tyskland. En medelstor gård där det föds upp cirka 5 000 grisar per år får därmed cirka 100 000 kronor i öka...

  • Holland på rätt väg – men lång väg kvar skapar spänningar

    Efter nära 30 år har stora miljöframsteg gjorts i det holländska lantbruket. Men fortfarande är djurhållningen omfattande och lantbrukarna känner sig pressade att åstadkomma mer. Under hösten 2019 har...

  • Mineralgödselkväve av stallgödselkväve

    Stallgödselkväve kan förädlas till den grad att det blir mineralgödsel. I områden med överskott av stallgödsel kan det vara en lösning, och en fördel är att det kan ersätta tillförsel av nytt reaktivt...