Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Kor vid vatten

På Nordirland finns ett stort överskott av fosfor från djurhållningen och det vore därför önskvärt att separera gödsel från lantbrukets djur och förflytta den dit den behövs. Foto: Pixabay

Två gödselsepareringstekniker jämförda

På Nordirland finns ett stort överskott av fosfor från djurhållningen. Att separera gödsel från lantbrukets djur och förflytta den dit den behövs bättre vore därför önskvärt. En grupp forskare har sammanställt ett antal studier där två separeringsmetoder jämförs.

Det är inte bara på Irland där djurhållningen vuxit och är omfattande utan även på Nordirland. Den årliga mängd totalfosfor som tillförs överstiger växtodlingens behov med cirka 9 000 ton årligen. Den pågående överdoseringen syns i fält, till exempel så ökar fosforhalterna i jorden där vall odlas. Att separera flytgödsel är ett sätt att flytta gödseln till områden där den gör mer nytta för växtodlingen. En grupp forskare från Nordirland har jämfört de två metoderna: skruvpress och dekantercentrifug för att delvis separera gödseln i fast och flytande fas. De har inte gjort egna nya försök utan sammanställt ett stort antal andra studier om prestanda, kostnader med mera.

Skillnad i pris och prestanda

En skruvpress är enklare till sin utformning och billigare än en dekantercentrifug. En skruvpress kostar i intervallet 15 000 till 65 000 pund att köpa och installera medan en dekantercentrifug kostar 50 000 till 250 000 pund. Energiförbrukningen är i intervallet 0,4 till 1,2 kwh per ton gödsel för skruvpress, respektive 2,2 till 5,1 kwh per ton för centrifug. En dekantercentrifug är alltså dyrare och använder mer energi men avskiljer å andra sidan betydligt mer fosfor. I de sammanställda studierna hade skruvpressarna avskilt 4 till 34 procent av totalfosforn i gödseln medan motsvarande siffra för dekantercentrifugering var 30 till 91 procent.

De nordirländska forskarna återger en dansk studie med beräkning av de sammanlagda kostnaderna för separering, för en gård med grisar där 4 000 ton flytgödsel behandlades. Behandlingen med skruvpress beräknades kosta 0,41 pund per ton gödsel och med dekantercentrifug 2,21 pund per ton. Kostnaden per kg avskilt fosfor skiljde mycket mindre och var endast något högre för den senare metoden.

Forskarna framhåller värdet av tekniken med dekantercentrifugering, i de fall det finns en större uppsamlingplats för separering dit gödsel kan transporteras från gårdarna. I den här studien beskrivs det avstånd som det är lönsamt att transportera gödseln till uppsamlingsplatsen som maximal cirka 70 kilometer och till 84 kilometer för den avskilda fasta gödselfasen. I praktiken påverkas det av flera faktorer.

Ett särskilt avsnitt i rapporten beskriver förbehandling med olika kemikalier bland annat polymerer. Förbehandlingen kan göra att separeringen av fast fas och vätskefas går betydligt bättre. Som avslutning menar forskarna att det vore bra om mer gödsel separerades på Nordirland. Det skulle vara bra för vattenmiljön och enligt de sammanställda studierna kan skruvpress respektive dekantercentrifugering minska fosforläckaget till vattenmiljön med 34 procent respektive 30 till 93 procent.

Källa: Review of Two Mechanical Separation Technologies for the Sustainable Management of Agricultural Phosphorus in Nutrient-Vulnerable Zones, Länk till annan webbplats. Agronomy 2021, MDPI

Text: Markus Hoffmann

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev