Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Klimkin på Pixabay

Projekt om klimatanpassning samlas i ny rapport

En genomgång av olika LIFE-projekt för klimatanpassning av jord- och skogsbruk är fokus för en ny rapport av EU-kommissionens miljödirektorat.

LIFE-programmet (The Financial Instrument for the Environment & Climate Action) lanserades av EU-kommissionen 1992. Sedan dess har programmet stöttat 118 projekt som arbetat med anpassning av jordbruket till klimatförändringarna och rapporten sammanfattar arbetet och presenterar några av projekten.

Fokusområden för LIFE-projekten inom jordbrukets klimatanpassning är vatteneffektivitet, hållbar växtodling, markvård, skapa medvetande, utbildning, styrning, klimatmodellering, verktyg för beslutsstöd samt boskap och bete.

De flesta projekten rör jordbruket i Medelhavsländerna, eftersom detta är det område inom EU som väntas drabbas hårdast till följd av klimatförändringarna. Här presenteras projekt som handlar om odling av citrus, vin och oliv, terrassering och anpassning till ökenspridning.

I rapporten finns även exempel på projekt som rör jordbruk på nordligare breddgrader som LIFE AGRI ADAPT med partners i Spanien, Frankrike, Tyskland och Estland, SOLMACC-projektet som har demonstrationsgårdar i Sverige, Tyskland och Italien, projektet LIFE Viva Grass i Litauen, Lettland och Estland och FARM LIFE i Nederländerna.

Klimatkoll visar kommande förändringar på gården

Projektet LIFE AGRI ADAPT Länk till annan webbplats. erbjuder en slags klimatkoll som visar hur de deltagande gårdarna påverkats av klimatförändringarna och hur de kan komma att påverkas under de närmaste 30 åren.

Syftet är att uppmuntra lantbrukare att testa nya strategier, som att minska riskerna i växtodlingen genom att skifta fokus från årlig maximal skörd, med stora kostnader i form av insatsmedel som gödsel och växtskyddsmedel, till att istället fokusera på en regelbunden hög skörd över en period av tio år.

Inom djurhållningen kan det handla om att sprida riskerna med en större bredd av fodergrödor eller djurslag.

Klimatvänliga åtgärder som ökade skörden

SOLMACC Länk till annan webbplats.-projektet syftade till att demonstrera klimatvänliga och lönsamma jordbruksmetoder som näringsåtervinning, optimerad växtföljd, minskad jordbearbetning och agroforestry/skogsjordbruk.

Några slutsatser från projektet var att näringsåtervinning, som kompostering, hjälpte till att stabilisera och i vissa fall öka skördarna samtidigt som jordkvaliteten förbättrades, vilket förbättrade lantbrukets motståndskraft mot extremväder. Genom att introducera baljväxter kunde skördarna också stabiliseras och ökas. Störst var effekten på gårdar som inte odlat baljväxter tidigare. I projektet kunde även konstateras att skörden i varje fall inte minskade genom att jordbearbeta mindre, som att plöja mer sällan, grundare eller inte alls.

Agroforestry/skogsjordbruk gav stabila skördar, men påverkan på marken var oklar.

I projektet LIFE Viva Grass Länk till annan webbplats. har ett verktyg tagits fram för att identifiera områden som redan idag levererar rejält med ekosystemtjänster, men också områden som ger tjänster av lågt eller inget värde. Utifrån informationen kan beslutsfattare göra åtgärder för att skydda eller utveckla ekosystemtjänsterna i de respektive områdena.

Flera av projekten i rapporten handlar om agroforestry/skogsjordbruk, så även projektet FARM LIFE Länk till annan webbplats. som med hjälp av agroforestry ska skydda gårdar från översvämningar och annan negativ påverkan av klimatförändringarna, till exempel torka och värmeböljor. Ett resultat från projektet kommer att vara kunskapsspridning genom öppna webbkurser. Förhoppningen är att projektet ska bidra till att öka omfattningen av agroforestry i Nederländerna, Belgien och andra europeiska länder.

Text: Teresia Borgman

Källa: Ready, steady, green! LIFE helps farming and forestry adapt to climate change Länk till annan webbplats., Environment & Climate Action, European Union, 2019.

Läs även artikeln ”Fallstudier visar hur lantbruket kan bli mindre sårbart i ett ändrat klimat” Länk till annan webbplats., publicerad av Greppa Näringens nyhetstjänst 2019-09-24:

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter