Kväveupptaget fortsätter trots att det är torrt, vecka 23

I Östergötland, Södermanlands och Örebro län fortsätter kväveupptaget att öka i de gödslade fälten, om än i måttlig takt, medan det inte hänt så mycket i nollrutorna den senaste veckan. På Öland och i Kalmar har tre fält mätts denna vecka och upptaget i nollrutorna har ökat ganska mycket.

Kväveupptaget fortsätter i gödslade fält i Östergötland

I Östergötland var höstvetet i DC 41-43 (flaggbladets slida utväxande till att den börjar vidgas) i alla fält utom ett som hade nått DC 47 (flaggbladets slida öppnar sig) vid senaste mätningen den 2 juni. Kväveupptaget var i genomsnitt 40 kg/ha i nollrutorna och 114 kg/ha i de gödslade fälten, se diagram 1. Det betyder att upptaget är i princip oförändrat i de ogödslade rutorna medan det ökat med 9 kg i de gödslade fälten den senaste veckan. Variationen är stor, 19-70 kg/ha i nollrutorna och 98-138 kg/ha i de gödslade fälten.

Bild 1 och 2 visar två av nollrutorna i Östergötland, fält E3 Helleberga och E4 Högby.

Diagram 1. Kväveupptag i 9 höstvetefält i Östergötland den 2 juni.

Foto som visar nollruta på fält E3 Helleberga, Klockrike.

Bild 1. Fält E3 Helleberga, förfrukt höstvete. Kväveupptaget var 70 kg/ha i nollrutan och 138 kg/ha i det gödslade fältet när bilden togs den 2 juni. Foto: Johan Malgeryd

Foto som visar nollruta på fält E4 Högby, Mjölby.

Bild 2. Fält E4 Högby, förfrukt potatis. Kväveupptaget var 19 kg/ha i nollrutan och 103 kg/ha i det gödslade fältet när bilden togs den 2 juni. Foto: Johan Malgeryd

Mindre kväveupptag i Södermanland

I Södermanland var vetet i DC 41-45 vid senaste mätningen, som gjordes den 5 juni. Kväveupptaget var i genomsnitt 41 kg/ha i nollrutorna och 106 kg/ha i de gödslade fälten, se diagram 2. På en vecka har alltså vetet i de gödslade fälten tagit upp 5 kg kväve/ha medan kväveupptaget i nollrutorna är oförändrat.

Diagram 2. Kväveupptag i fyra höstvetefält i Södermanland den 5 juni.

Störst kväveleverans efter vitklöver i Örebro län

I Örebro län var vetet också i DC 41-43 vid senaste mätningen den 5 juni. Kväveupptaget var i genomsnitt 31 kg/ha i nollrutorna och 96 kg/ha i gödslade fält, se diagram 3. I nollrutorna har kväveupptaget ökat med 1 kg och i de gödslade fälten med 6 kg den senaste veckan.

I bild 3 visas fält T2 Hidinge. Här har vetet i nollrutan bara tagit upp 12 kg och i det gödslade fältet 68 kg kväve/ha. Störst kväveleverans från marken i i Örebro län ser vi i nollrutan på fält T4 med vitklöver som förfrukt. Där är kväveupptaget nästan lika stort som i det gödslade fältet T2, hela 66 kg/ha.

Diagram 3. Kväveupptag på fem höstvetefält i Örebro län den 5 juni.

Foto som visar nollruta på fält T2 Hidinge.

Bild 3. Fält T2 Hidinge, förfrukt åkerböna. Kväveupptaget var 12 kg/ha i nollrutan och 68 kg/ha i det gödslade fältet när bilden togs den 5 juni. Foto: Henrik Forsberg

Just nu ökar kväveupptaget mest i Kalmar län

I Kalmar och på Öland hade höstvetet gått i ax i alla fält utom tre som mättes för sista gången denna vecka. I snitt var kväveupptaget i nollrutorna 41 kg N/ha vilket är en ökning med 13 kg sedan förra veckan. Men det är stora skillnader mellan fälten. Det är för få fält mätta för att dra några slutsatser kring förfrukter. Medelvärdena är av samma anledning inte heller riktigt jämförbara med tidigare mätningar.

Det totala upptaget i gödslade fält var 116 kg/ha. Det är en ökning med 12 kg i snitt sedan förra veckan.

Bild 4 visar fält H1 Vassmolösa 1 och bild 5 fält H8 Eriksöre.

Diagram 4. Kväveupptag i tre höstvetefält i Kalmar län den 5 juni.

Foto på fält H1 Vassmolösa, Kalmar.

Bild 4. Fält H1 Vassmolösa. Kväveupptaget i nollrutan var 50 kg och det totala upptaget i det gödslade fältet 108 kg/ha. Foto: Tellie Karlsson

Foto på nollruta på fält H8 Eriksöre, Öland

Bild 5. Fält H8 Eriksöre. Kväveupptaget i nollrutan var 45 kg och det totala upptaget i det gödslade fältet 114 kg/ha. Foto: Tellie Karlsson

Foto som visar torkstressat vete i Kalmar län

Bild 6. Torkstressat höstvete i Kalmar län. Foto: Tellie Karlsson

Jämförelse mellan år

I diagram 5 visas kväveupptaget för nollrutor och gödslade fält vid olika utvecklingsstadier för åren 2016-2023. Hittills i år kan vi se att upptaget i nollrutorna ligger relativt lågt medan det i de gödslade fälten ligger ungefär i mitten. Eftersom det inte är exakt samma fält och gårdar med i mätningarna varje år bör jämförelsen tas med en nypa salt.

Uppdatering om eventuell kompletteringsgödsling

Många höstvetefält är fina och har troligen hög skördepotential, men torkan gör att vattentillgången riskerar att bli begränsande på sina håll. Det är heller inget regn i sikte den närmaste tiden framöver. Därför finns det anledning att fundera igenom skördeprognosen en gång till innan du tar ställning till en eventuell kompletteringsgödsling. För att kvävet ska komma grödan till godo krävs också fukt.

I Säsongsnytt för ett par veckor sedan skrev vi om kompletteringsgödsling. Läs mer om kompletteringsgödsling i Säsongsnytt Öst vecka 21.

Sista mätningen för i år

Denna mätning var den sista för säsongen i region öst. Vi vill härmed passa på att tacka alla som på olika sätt bidragit till att mätningarna kunnat genomföras, inte minst gårdarna som deltagit. Yara har lånat ut de handburna kvävesensorerna och Anders Arvidsson, Växtskyddscentralen och Henrik Forsberg, HS Konsult AB har genomfört mätningarna i Södermanland respektive Örebro län.

Pernilla Kvarmo, Tellie Karlsson och Johan Malgeryd, Linköping och Kalmar

Förutsättningar på fälten

Nollrutefälten är vanliga fält med en variation av sorter, jordarter, jordbearbetning och gödsling. Bakgrundsdata och uppgifter om gödsling för fälten visas i tabell 1. Tabellen uppdateras efter hand.