Kväveupptaget fortsätter öka, vecka 22

I Östergötland har kväveupptaget ökat mest i både nollrutor och fält. I övriga län ökar det också men något mindre den senaste veckan. Vissa fält i Kalmartrakten börjar visa tecken på torkstress.

Kväveupptaget högst och ökar mest i Östergötland

I Östergötland var höstvetet i flaggbladsstadiet, DC 37, i alla fält utom ett som hade nått flaggbladsslidan utväxande, DC 39, vid senaste mätningen den 26 maj. Kväveupptaget var i genomsnitt 41 kg/ha i nollrutorna och 105 kg/ha i de gödslade fälten, se diagram 1. Det betyder att upptaget har ökat med 10 kg i de ogödslade rutorna och 44 kg i de gödslade fälten den senaste veckan. Variationen i kväveupptag är 21 - 65 kg/ha i nollrutorna och 86 - 108 kg/ha i de gödslade fälten.

Bild 1 och 2 visar två av nollrutorna i Östergötland, fält E1 Vårdsberg och E5 Högby.

Diagram 1. Kväveupptag i 9 höstvetefält i Östergötland den 26 maj.

Foto som visar nollruta på fält E1 Vårdsberg, Linköping.

Bild 1. Fält E1 Vårdsberg med förfrukt höstvete. Kväveupptaget var 23 kg i nollrutan (+2 kg den senaste veckan) och 100 kg/ha i det gödslade fältet (+44 kg) när bilden togs den 29 maj. Foto: Pernilla Kvarmo

Foto som visar nollruta på fält E5 Högby, Österstad.

Bild 2. Fält E5 Högby med förfrukt höstraps. Fältet är bevattnat under vecka 21 med 20 mm. Kväveupptaget var 41 kg i nollrutan (+16 kg senaste veckan) och 113 kg/ha i det gödslade fältet (+52 kg) den 29 maj. Foto: Pernilla Kvarmo

Näst störst kväveupptag i Södermanlands län

Även i Södermanland var fälten i DC 37 vid senaste mätningen den 29 maj. Kväveupptaget var i genomsnitt 41 kg/ha i nollrutorna och 101 kg/ha i de gödslade fälten, se diagram 2. På en vecka har alltså vetet i nollrutorna tagit upp 8 kg och i de gödslade fälten 24 kg kväve/ha.

Bild 3 visar nollrutan på fält D4 Klahammar. Där är kväveupptaget högt i både ogödslad ruta och gödslat fält.

Diagram 2. Kväveupptag i fyra höstvetefält i Södermanland den 29 maj.

Foto som visar nollruta på fält D4 Klahammar.

Bild 3. Fält D4 Klahammar med förfrukt korn. Kväveupptaget var 53 kg i nollrutan (13 kg senaste veckan) och 113 kg/ha i det gödslade fältet (+29 kg) den 29 maj. Foto: Anders Arvidsson

Lägst, men inte lågt, totalt kväveupptag i Örebro län

Höstvetet i Örebro län var också i DC 37 vid senaste mätningen den 29 maj. Kväveupptaget var i genomsnitt 30 kg/ha i nollrutorna och 90 kg/ha i gödslade fält, se diagram 3. I nollrutorna hade kväveupptaget ökat med 5 kg och i de gödslade fälten med 13 kg/ha den senaste veckan.

I bild 4 visas fält T2 Hidinge med förfrukt åkerböna. I nollrutan har vetet tagit upp 14 kg och i fältet 71 kg kväve/ha.

Diagram 3. Kväveupptag på fem höstvetefält i Örebro län den 29 maj.

Foto som visar nollruta på fält T2 Hidinge.

Bild 4. Fält T2 Hidinge med förfrukt åkerböna. Kväveupptaget var 14 kg i nollrutan (+-0 kg den senaste veckan) och 71 kg/ha i det gödslade fältet (+5 kg) den 29 maj. Foto: Henrik Forsberg

Kväveupptaget fortsätter med ganska bra fart i gödslade fält i Kalmar län

I Kalmar är alla fälten mellan DC 39-43. I snitt är upptaget i nollrutorna 30 kg N /ha och det är en ökning med 3,1 kg sedan förra veckan. Men det är stora skillnader (13-41) och i alla fält har vi inte en ökning. På merparten av fälten går det nu att se en förfruktseffekt, där de fält som har en bättre förfrukt har en något högre mineralisering.

Det totala upptaget i gödslade fält är 103 kg och det är en ökning med 29 kg i snitt sen förra veckan. Men även här är det stora variationer (73-126) och det syns fläckar i fälten där grödan är torkstressad.

Bild 5 och 6 visar nollrutorna på fält H5 Karlevi och H8 Eriksöre.

Diagram 4. Kväveupptag i tio höstvetefält i Kalmar län den 29 maj.

Foto på fält H5 Karlevi, Öland.

Bild 5 visar fält H5 Karlevi där upptaget i nollrutan är 13 kg och det totala upptaget 118 kg. Foto: Tellie Karlsson

Foto på nollruta på fält H8 Eriksöre

Bild 6 visar fält H8 Eriksöre där upptaget i nollrutan är 41 kg och det totala upptaget 100 kg. Jämfört med bild 5 går det att se grödan är betydligt jämnare mellan nollrutan och resten av fältet. Foto: Tellie Karlsson

Jämförelse mellan år

I diagram 5 visas kväveupptaget för nollrutor och gödslade fält vid olika utvecklingsstadier för åren 2016-2023. Hittills i år kan vi se att upptaget i nollrutorna ligger relativt lågt medan det i de gödslade fälten ligger högt. Eftersom det inte är exakt samma fält och gårdar med i mätningarna varje år bör jämförelsen tas med en nypa salt.

Dags att tänka på eventuell kompletteringsgödsling

Många höstvetefält är fina och har troligen hög skördepotential. Nu är alla fält i DC 37 eller har passerat det. I förra veckans Säsongsnytt Öst förde vi ett resonemang om punkter att tänka på inför en komplettering av kväve. Läs mer om kompletteringsgödsling i Säsongsnytt Öst vecka 21.

Här kommer ett förtydligande av punkten som handlar om upptag i ovanjordisk och underjordisk biomassa:

  • Hur mycket av tillfört gödselkväve har tagits upp? Mätningarna med kvävesensorn visar hur mycket kväve som har lagrats in i grönmassan, men lika mycket kväve finns sannolikt i rötterna vid aktuella stadier. Observera att gödslingsrekommendationerna utgår ifrån hur mycket kväve som behövs vid en viss skörd utifrån försök och då ingår kväve till både gröda och rötter. Man ska alltså inte dubbla den rekommenderade givan vid en viss skörd för att ge rötterna också.

Nästa mätning

Nästa och troligen sista mätningen blir fredagen den 2 och måndagen den 5 juni och resultaten redovisas vecka 23.

Pernilla Kvarmo, Tellie Karlsson och Johan Malgeryd, Linköping och Kalmar

Förutsättningar på fälten

Nollrutefälten är vanliga fält med en variation av sorter, jordarter, jordbearbetning och gödsling. Bakgrundsdata och uppgifter om gödsling för fälten visas i tabell 1. Tabellen uppdateras efter hand.