Hittills har svalt väder hållit tillbaka utvecklingen, vecka 19

Det kalla vädret har hittills hållit tillbaka grödans utveckling och mineraliseringen i marken i stora delar av området. I Kalmar län har vetet kommit längre och är nu inne i stråskjutningsfasen. Där börjar det nu bli torrt på vissa håll.

Kallt väder håller tillbaka utvecklingen i Östergötland

I Östergötland var höstvetet fortfarande kvar i bestockningsstadiet (DC 21-24) vid senaste mätningen den 5 maj. Kväveupptaget var i genomsnitt 22 kg/ha i nollrutorna och 29 kg/ha i de gödslade fälten. Den senaste veckan har det ökat med 4 kg i de gödslade fälten och minskat något i nollrutorna.

Det svala vädret har hittills hållit tillbaka både grödans utveckling och kväveupptag och mineraliseringen i marken. I diagram 1 visas kväveupptaget i de nio fälten i Östergötland. Marktemperaturen på Lantmets mätstation i Fornåsa har hittills inte varit över 10 grader någon gång i år. I Östergötland mäts jordtemperaturen i Fornåsa. Se väderdata för olika mätstationer på SLU-s webbplats. Länk till annan webbplats.

Bild 1 och 2 visar två av nollrutorna i Östergötland, fält E1 i Vårdsberg och E8 utanför Österstad.

Diagram 1. Kväveupptag i 9 höstvetefält i Östergötland den 5 maj. När mätningen gjordes var höstvetet i DC 21-24.

Foto som visar nollruta på fält E1 Vårdsberg, Linköping.

Bild 1. Fält E1, Vårdsberg. Nollrutan syns svagt. Kväveupptaget var 20 kg/ha i nollrutan och 31 kg/ha i det gödslade fältet när bilden togs den 5 maj. Foto: Johan Malgeryd

Foto som visar nollruta på fält E8 Åsmestad, Österstad.

Bild 2. Fält E8, Åsmestad. Här kan man ännu inte se någon skillnad mellan nollruta och gödslat fält. Kväveupptaget var 24 kg/ha i nollrutan och 27 kg/ha i det gödslade fältet när bilden togs den 5 maj. Foto: Johan Malgeryd

Två fält har nått stråskjutning i Södermanland

I Södermanland hade två fält nått stråskjutningsfasen (DC 30) medan de andra två fortfarande var kvar i DC 24 när årets första mätning gjordes den 8 maj. Kväveupptaget var i genomsnitt 19 kg/ha i nollrutorna och 30 kg/ha i de gödslade fälten. Diagram 2 visar kväveupptaget i de fyra fälten i Södermanland.

Diagram 2. Kväveupptag i fyra höstvetefält i Södermanland den 8 maj. När mätningen gjordes var höstvetet i DC 24-30.

Foto som visar nollruta på fält Fält D1, Stora Lövhulta.

Bild 3. Fält D1, Stora Lövhulta. Kväveupptaget var 18 kg/ha i nollrutan och 32 kg/ha i det gödslade fältet när bilden togs den 8 maj. Foto: Anders Arvidsson

Kväveupptaget i gödslade fält ökade i Örebro län

I Örebro län var vetet fortfarande i DC 22 i alla fem fälten vid senaste mätningen den 8 maj. Kväveupptaget var i genomsnitt 19 kg/ha i nollrutorna och 23 kg/ha i gödslade fält. I de gödslade fälten ökade kväveupptaget med 7 kg/ha den senaste veckan medan det var i stort sett oförändrat i nollrutorna. Diagram 3 visar kväveupptaget i de fem fälten i Örebro län.

Diagram 3. Kväveupptag på fem höstvetefält i Örebro län den 2 maj. När mätningen gjordes var höstvetet i DC 22.

Foto som visar nollruta på fält T1, Hidinge.

Bild 4. Fält T1, Hidinge. Nollrutan syns svagt. Kväveupptaget var 21 kg/ha i nollrutan och 30 kg/ha i det gödslade fältet när bilden togs den 8 maj. Foto: Henrik Forsberg

Störst kväveupptag i Kalmar län

I Kalmar är alla fält utom ett nu i stråskjutningsfasen. Upptaget i nollrutorna ligger på ungefär samma nivå som i förra veckan, i snitt har det ökat med 0,5 kg kväve, diagram 4. Den största ökningen, drygt 3 kg kväve är på fält H1. Än finns det inga tydliga skillnader i upptag beroende på förfrukt eller hur mycket stallgödsel som tillförs i växtföljden. Jordtemperaturen är under 10 grader och behöver komma över det för att mineraliseringen ska öka. Se väderdata för mätstationen på SLU-s webbplats. Länk till annan webbplats. I Vassmolösa finns mätningar av jordtemperaturen i Kalmar län.

Upptaget av kväve i de gödslade fälten har ökat med i snitt 7 kg kväve sedan förra veckan. Variationen i upptaget är stor, mellan 10 och 31 kg kväve. Det är viktigt att tillräckligt mycket kväve finns tillgängligt för grödan under stråskjutning och axgång.

Diagram 4. Kväveupptag i tio höstvetefält i Kalmar län den 8 maj. När mätningen gjordes var höstvetet i DC 25-31. Variationen i upptag mellan fälten är stor. 

Foto på nollruta på fält H3, Kalmar.

Bild 5. Fält H3 utanför Smedby visar höstvete där nollrutan tagit upp 17 kg kväve och det gödslade fältet 37 kg N/ha. Foto: Tellie Karlsson

Foto på nollruta på fält H5, Karlevi

Bild 6. H5 utanför Karlevi är det höstvetefält där nollrutan tagit upp minst kväve, 11 kg, och det gödslade fältet 37 kg N/ha. Foto: Tellie Karlsson

Nästa mätning

Nästa mätning blir fredagen den 12-e och måndagen den 15-onde maj och resultaten redovisas vecka 20.

Pernilla Kvarmo, Tellie Karlsson och Johan Malgeryd, Linköping och Kalmar

Förutsättningar på fälten

Nollrutefälten är vanliga fält med en variation av sorter, jordarter, jordbearbetning och gödsling. Bakgrundsdata och uppgifter om gödsling för fälten visas i tabell 1. Tabellen kommer uppdateras efter hand.