Goda råd om klimatanpassning och klimatåtgärder i nya rapporter

Att upprätta en krishanteringsplan och att arbeta strategiskt med klimat- och miljöfrågor på gården. Det är några åtgärder som föreslås i två nya rapporter med fokus på klimatanpassning och klimatåtgärder inom animalieproduktionen.

En av rapporterna handlar om hur svensk animalieproduktion kan klimatanpassas för att ge säkrare tillgång till livsmedel i kristider genom att göra produktionen mer robust och flexibel än den är idag. Rapporten har tagits fram i samarbete mellan SVA, Sveriges lantbruksuniversitets framtidsplattform SLU Future Food, Jordbruksverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med finansiering från SMHI:s Myndighetnätverk för klimatanpassning.

Bra att ha en krishanteringsplan

Vissa åtgärder kan utföras av producenterna själva, medan andra är svårare att styra över och istället kräver engagemang från regional eller statlig nivå eller ändrade riktlinjer. Sådant som lantbrukaren själv kan påverka är att skaffa sig goda kunskaper om risker och krisberedskap och att upprätta en krishanteringsplan. En sådan plan kan ta upp frågor som reservvatten, reservkraft, bränslelager, evakueringsplaner och foderförsörjning. Greppa Näringen anges som en föregångare som skulle kunna stå som modell för den fortbildning som behövs på området.

Behövs fler Klimatkollen och Energikollen

Den andra rapporten ges ut som en del i arbetet med Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2 inom målområdet Klimat & Kretslopp av bransch- och utvecklingsbolaget Svenska köttföretagen. Bolaget ägs av de största slakterierna i Sverige och har målet att öka efterfrågan på kött från Sverige. Frågeställningen som legat till grund för rapporten är ”Vad behöver vi göra för att halvera utsläppen per producerad enhet?”

Åtgärderna som rapporten mynnar ut i är att använda de 10 viktigaste punkterna (se listor nedan), fler genomförda Klimatkollen och Energikollen, att minska svinnet samt skapa en kommunikationsplan kring hur vi minskar utsläppen av växthusgaser.

Topp 10 – viktigaste klimatåtgärderna för respektive djurslag

Gris:

 • Använd den bästa genetiken
 • Utfodra efter djurens behov genom att analysera foder och optimera foderblandningarna utifrån analyserna
 • Arbeta för god djurhälsa, hög överlevnad och hållbara suggor
 • Öka antalet sålda grisar per sugga
 • Ombesörj snabb utgång av improduktiva suggor
 • Säkerställ hög daglig tillväxt hos växande grisar
 • Rengör regelbundet utfodringssystem samt tillsätt syra i blötfoder
 • Arbeta strategiskt med klimat, kretslopp och miljö på gården
 • Välj foder som har lågt LUC-värde och inte bidrar till avskogning (LUC=Land Use Change)
 • Anpassa temperaturen i stallarna efter djurkategori


Nöt:

 • Utfodra efter djurens behov och kapacitet genom att analysera vallfodret och beräkna balanserade foderstater utifrån analyserna
 • Arbeta för en god djurhälsa, hög överlevnad och hållbara djur
 • Ombesörj snabb utgång av improduktiva kor
 • Arbeta strategiskt för att gårdens betesmarker ska ge bästa avkastning
 • Säkerställ hög daglig tillväxt hos kalvar och ungnöt
 • Sträva efter en kalv per ko och år
 • Slakta vid optimal tidpunkt
 • Arbeta strategiskt med klimat, kretslopp och miljö på gården
 • Tillämpa ett strikt smittskydd
 • Minska lagrings- och utfodringsförluster för vallfoder

Lamm:

 • Arbeta strategiskt med bekämpning av parasiter
 • Utfodra efter djurens behov och kapacitet genom att analysera vallfodret och beräkna balanserade foderstater utifrån analyserna
 • Minska spill vid lagring och utfodring
 • Arbeta för en god djurhälsa, hög överlevnad och hållbara djur
 • Slakta vid optimal tidpunkt
 • Tillämpa ett strikt smittskydd
 • Arbeta strategiskt för att gårdens betesmarker ska ge bästa avkastning
 • Tillämpa ett långsiktigt avelsarbete
 • Säkerställ hög daglig tillväxt hos växande lamm
 • Ombesörj snabb utgång av improduktiva djur samt fler lamm avvanda per tacka

Som lantbrukare är det viktigt att skaffa sig goda kunskaper om risker och krisberedskap samt att upprätta en krishanteringsplan. Foto: Janne Andersson