Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

övergödning, algblomning

Foto: Janne Linder

Övergödning

Jordbrukets läckage av näringsämnen är en av flera orsaker till övergödningen som varje sommar visar sig i Östersjön i form av algblomning. Totalt får Östersjön varje år ta emot mer än 30 000 ton fosfor och över en miljon ton kväve med floder och direktutsläpp. Utöver det sker nedfall med nederbörd. 

Länderna runt Östersjön arbetar aktivt för att minska näringsläckaget från alla källor. Tidpunkt för stallgödselspridning, skyddszoner och kväve- och fosforstrategier är exempel på åtgärder svenska lantbrukare genomför för att minska läckaget till sjöar och vattendrag som till slut hamnar i havet.

Orsaker till övergödning

Övergödningen av haven har lett till allt kraftigare algblomningar under senare år, särskilt under högsommaren. Överskott av näringsämnena fosfor och kväve orsakar algblomningar, bottendöd och kraftiga förändringar av växt- och djurlivet.  Jordbruk, utsläpp av avloppsvatten och förbränning av fossila bränslen bidrar till övergödningen.

Risken att fosfor och kväve läcker ut från åkrarna till angränsande vattendrag, sjöar och kustområden påverkas bland annat av vilken gröda som odlas, jordart, nederbörd, bevattning, gödsling och skörd.

Östersjöns interna belastning av fosfor får inte heller glömmas bort. Fosfor som lagrats i många årtionden på Östersjöns botten frigörs och bidrar i stor utsträckning till övergödningen. Vattnet påverkas alltså fortfarande av utsläpp som gjordes under 1950- och 60-talen och ännu tidigare.

Läckaget från åkermarken minskar

Från 1985 till 1995 minskade förlusten av kväve med 25 procent och mellan 1995 och 2009 med ytterligare tolv procent. Orsaken är både förändringar i odlingen och minskad areal jordbruksmark.

Det tar längre tid att minska utsläppen av fosfor, eftersom fosfor binds hårt i jorden och frigörs under lång tid. Det tar därför lång tid innan åtgärders effekt blir synlig. Men fosforläckaget har ändå minskat med nio procent mellan 1995 och 2009. Minskad djurproduktion, mindre gödsling och skyddszoner vid vattendrag har påverkat fosforutsläppen mycket.

Jordbruket har också blivit bättre på att utnyttja både fosfor och kväve mer effektivt, så mer näring hamnar i produkterna och mindre läcker till vattendrag.

Sidan uppdaterades 2015-04-15 av Alexander Gustafsson

Relaterade länkar

Läs mer om arbetet mot övergödning av Östersjön.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp