Greppa logotyp
Greppa logotyp

Kvävestrategi på gårdar med ekologisk produktion

På ekologiska gårdar är det extra viktigt att ta vara på växtnäringen. Med rådgivningen kan du hitta den optimala balansen mellan tillförsel och skörd. Du får dessutom en strategi för optimal rotogräsbekämpning.

Målen med rådgivningen är att hitta en medveten strategi för kvävegödslingen som gör att växtnäringen utnyttjas optimalt med tanke på din ekonomi, minskat läckage och växthusgasutsläpp samtidigt som rotogräsen hålls på en rimlig nivå.

Rådgivningen går ut på att optimera gårdens kväveutnyttjande genom bättre styrning av kvävegödslingen. Rådgivaren utgår från din senaste växtnäringsbalans, växtföljd och gödslingsplan och beräknar vilket kväveläckage som nuvarande gödslingsplan ger.

Rådgivaren gör tillsammans med dig förslag till åtgärder som optimerar kvävegödslingen samtidigt som ni tar hänsyn till efterverkan av gröngödslingsvallarna och av andra kvävefixerande grödor. Ni tittar också på hur kväveläckaget kan minskas vid mekanisk ogräsbekämpning och annan jordbearbetning. Kväveläckaget för gården med nuvarande odling jämförs med resultaten efter föreslagna åtgärder. En rundvandring i fält görs också under växtsäsong för att studera problemen med rotogräs.

Gårdsnytta

  • Optimerad kvävegödsling utifrån växtnäringsbalans, växtföljd, gödslingsplan och ekonomi
  • Optimerad stallgödsel-användning och utnyttjande av kvävefixerande grödor
  • Ökad medvetenhet om var risken för förvärrade ogräsproblemen finns på de egna fälten
  • Anpassad rotogräsbekämpning

Miljönytta

  • Minskad kväveutlakning
  • Minskad klimatpåverkan genom bättre kväveutnyttjande