Greppa logotyp
Greppa logotyp

Kväve och fosforstrategi i grönsaksodling

Grönsaksodling innebär relativt stora förluster av växtnäring från fältet. Med rådgivningen kan du optimera kväve och fosforutnyttjandet både för din ekonomi och för miljön.

Målen med rådgivningen är att hitta en medveten strategi för kväve- och fosforgödslingen som gör att växtnäringen i grönsaksodlingen utnyttjas optimalt med tanke på din ekonomi, minskat läckage och växthusgasutsläpp.

Rådgivningen går ut på att optimera kväve- och fosforutnyttjandet i gårdens grönsaksodling genom bättre styrning av kväve- och fosforgödsling. Rådgivaren utgår från din senaste växtnäringsbalans, växtföljd och gödslingsplan och beräknar kväve- och fosforeffektiviteten för gårdens olika typer av grönsaker. Med hjälp av gödslingsplanen beräknar eller uppskattar rådgivaren vilket kväveläckage som nuvarande gödslingsplan ger för gårdens viktigaste grönsaksgrödor.

Rådgivaren gör tillsammans med dig förslag till åtgärder som optimerar kväve- och fosforgödslingen. Kväveläckaget för gården med nuvarande odling jämförs med resultaten efter föreslagna åtgärder.

Gårdsnytta

  • Bättre kvalitet på grönsakerna
  • Minskade kostnader för N P Kgödsel
  • Optimalt utnyttjande av miljöersättningen för fånggrödor
  • Förbättrat utnyttjande av stallgödsel
  • Bättre anpassning av gödslingen till växtföljd och skörderesternas växtnäringsbidrag
  • Bättre utnyttjande av bevattningen

Miljönytta

  • Minskade fosforförluster till den omgivande miljön
  • Minskad kväveavgång till både vatten och luft vilket bidrar till minskad övergödning och minskad klimatpåverkan