Greppa logotyp
Greppa logotyp

Kontroll av foderstater - nöt, lamm och häst

Med en foderstat som är väl anpassad till djurens behov kan du optimera kväve- och fosforutnyttjandet. Rådgivningen ger dig nya tankar om hur du förbättrar foderanvändandet.

Målet med rådgivningen är att du ska bli medveten om hur du kan minska överutfodringen av kväve och fosfor utan att försämra lönsamheten. Ni diskuterar också möjligheten att minska gårdens klimatpåverkan genom att minska foderinköpen samt hur foder och djurens produktion påverkar metanavgången.

Du och rådgivaren hittar lösningar för att anpassa utfodringen så att kväve- och fosforutnyttjandet hos dina köttdjur, kalvar, ungdjur eller lamm optimeras. Du diskuterar med rådgivaren den tillväxtplanering du har för dina djur och hur du kontrollerar djurens tillväxt. Med utgångspunkt från dina uppgifter om inkalvningsålder, rekryteringsprocent, vägningar och slaktdata justerar rådgivaren dina foderstater med tanke på att kväve och fosfor ska utnyttjas så väl som möjligt utan att minska lönsamheten. Rådgivningen kan också vara aktuell för större hästgårdar med egen grovfoderproduktion för att anpassa utfodringen och minska foderspill.

Ni gör tillsammans en målbeskrivning för vilket grovfoder som är önskvärt framöver. Målbeskrivningen ger ett bra underlag till en eventuell grovfodermodul.

Gårdsnytta

  • Optimering av kväve- och fosforutnyttjande utifrån ekonomi, djurhälsa och produktionseffektivitet
  • Tillsammans med rådgivaren görs en målbeskrivning på vilket grovfoder som är önskvärt framöver

Miljönytta

  • Minskat näringsläckage
  • Minskade utsläpp av växthusgaser genom bättre kväveutnyttjande