Biologisk mångfald i åkerlandskapet, 17A

Försörjningen av livsmedel förutsätter att det finns en biologisk mångfald. I den här rådgivningen lär du dig hur du gynnar den biologiska mångfalden, utifrån de förutsättningar som finns på din gård.

Ett varierat och artrikt odlingslandskap är nödvändigt för att producera livsmedel. Dessutom får det oss att må bra. Om du är intresserad av pollinerande insekter, nyttodjur, fåglar, vilt och växter är rådgivningen för dig.

Du får hjälp att se vilka resurser du har idag som gynnar den biologiska mångfalden, men också vad du kan göra ytterligare. Du och din rådgivare diskuterar kostnader, ditt personliga intresse och den uppskattade effekten av olika åtgärder.

Efter rådgivningen har du en lista med förslag på vad du kan göra. Det kan till exempel vara att anlägga en skalbaggsås eller tips på fröblandningar till blommande kantzoner.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

  • förstå hur pollinerande insekter förbättrar pollineringen
  • få högre skörd av grödor som klöverfrö, oljeväxter, åkerbönor, jordgubbar och äpplen
  • veta vad du ska göra för att öka nyttodjur och därmed predationstrycket på skadeinsekter
  • veta hur du får fler fåglar att trivas på din gård
  • öka gårdens tillgång på jaktbart vilt.

 

 

Klöverhumla. Foto: Petter Haldén.