Ny broschyr: Hur bra är du på integrerat växtskydd?

Med hjälp av en ny broschyr från Jordbruksverket kan växtodlare kartlägga hur väl de följer principerna för integrerat växtskydd (IPM) och vad de kan förbättra.

Syftet med integrerat växtskydd är att minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel och resistensproblem, hålla användning av växtskyddsmedel på försvarbara nivåer för miljö och ekonomi och minska riskerna för människor och miljö.

– Integrerat växtskydd är en del av regelverket som alla som använder växtskyddsmedel måste följa. Kravet gäller för alla odlare inom EU och det tillkom för att vi behöver utveckla ett hållbart och stabilt växtskydd. EU vill se en ökning av tillämpningen av integrerat växtskydd i medlemsländerna, säger Magnus Sandström, Jordbruksverket, i broschyren.

Broschyren går igenom de åtta principerna för integrerat växtskydd. I guiden kan odlare svara på frågor och snabbt få svar på om de får "grönt ljus" för sitt arbete eller vägledning kring vilka områden de kan jobba vidare med.

De åtta principerna är:

1.) Förebygg växtskyddsproblem. Det kan till exempel göras genom att:

 • ha en fungerande dränering och undvika packningsskador
 • anpassa utsädesmängd, såddtidpunkt och gödsling för att minska risk för utvintring, ogräs- och skadegörarproblem samt liggsäd
 • gynna naturliga fiender

2.) Övervaka ogräs och skadegörare i fälten genom att exempelvis

 • lär dig hur du känner igen olika ogräs och skadegörare
 • diagnosticera symtom på plantorna. De kan uppkomma av olika orsaker.
 • ta hjälp av rådgivare

3.) Behovsanpassa beslut genom att till exempel:

 • bedöm behovet av åtgärder utifrån din övervakning och kostnaden för behandling
 • ta hjälp av beslutsstödsystem för till exempel bladfläcksvampar i vete, lökbladmögel, potatisbladmögel eller morotsfluga.

4.) Överväg alla metoder och sträva efter icke-kemiska metoder genom att

 • använda mekanisk ogräsbekämpning som ogräsharvning och radhackning
 • låta kemiska och icke-kemiska metoder komplettera varandra
 • använda utsäde som är värmebehandlat eller betat med biologiska betningsmedel

5.) Välj skonsamma växtskyddsmedel:

 • välj växtskyddsmedel som bara har effekt på den skadegörare som behöver bekämpas
 • välj det mest miljövänliga alternativet

6.) Begränsa användningen av växtskyddsmedel genom att

 • använda förebyggande åtgärder för att minska bekämpningsbehovet
 • spruta vid optimala väderförhållanden eller när ogräsen är små
 • bekämpa bara de delar av fältet där det är nödvändigt.

7.) Motverka resistens genom att till exempel:

 • växla mellan preparat med olika verkningssätt
 • variera grödvalet i växtföljden
 • jobba förebyggande för att minska bekämpningsbehovet

8.) Följ upp resultaten genom att:

 • lämna en obehandlad ruta i alla fält där det är lämpligt
 • halvera dosen i ett drag i fältet och undersök skillnaden efter ett par veckor
 • sätta en GPS-punkt på ogräshärdar för att ha koll på samma ställe kommande år

I broschyren ges också tips på mer information och kunskap om integrerat växtskydd från Jordbruksverket som e-tjänster, broschyrer, affischer, webb, böcker och appar.

Ta reda på hur bra du själv är på integrerat växtskydd i din odling. Svara på frågorna i broschyren Hur bra är du på integrerat växtskydd (IPM)? Länk till annan webbplats.

Text: Teresia Borgman

Källa: Hur bra är du på integrerat växtskydd (IPM)? Jordbruksverket, publicerad 2022-04-05. Länk till annan webbplats.


Du kan även ta del av Greppa Näringens enskilda rådgivning Integrerat växtskydd och få hjälp med att ta fram strategier som motverkar uppkomst av resistens hos skadegörare och ogräs.

 I guiden kan odlare svara på frågor och snabbt få svar på om de får "grönt ljus" för sitt arbete eller vägledning kring vilka områden de kan jobba vidare med. Foto: Mårten Svensson