Intrikat samband mellan odlingsår, väder och markpackning

En ny studie av SLU visar att det finns anledning att ha ett mer varierat synsätt på effekterna av markpackning på avkastningen eftersom effekten av markpackning kan visa stor variation mellan väder och odlingsår.

Det finns endast få studier som belyser hur markpackning påverkar skörd och markegenskaper under olika odlingsår när vädret är torrt respektive blött. Under 2018 när det var mycket torrt och under 2019 när det var mera normala förhållanden lyckades en grupp markforskare från SLU genomföra en sådan studie.

Nio sorters vårvete i försök

Försöket gjordes under de två åren 2018 och 2019 på en jord utanför Uppsala med 16 procent ler och 70 procent silt (mjäla och finmo) i matjorden. Vårvete användes som testgröda och nio olika sorter odlades i 2x12 meters rutor där en del var packade och en del inte. Jordpackningen gjordes med hjälp av en hjullastare som kördes två gånger så att hela ytan packades av däck med belastningen 42kN (4,2 ton). Vårvetet såddes 10 maj 2018 och 23 april 2019. Jordens egenskaper såsom bulkdensitet (volymvikt) markfukt, porositet och penetrationsmotstånd mättes och grödans utveckling och avkastningen.

Skillnad på 2018 och 2019

Under torråret 2018 var vattenhalten i marken högre på 10 cm djup i den packade marken jämfört med den opackade, medan det var tvärtom under 2019. Fastän bulkdensiteten på 10 centimeters djup var högre i den packade marken 2018 var penetrationsmotståndet lägre vilket beror på att även vattenhalten påverkar. Penetrationsmotståndet indikerar möjligheten för rötter att växa till och sprida sig.

Effekt på tillväxt och skörd

Effekten av markpackning på vårvetets tillväxt och skörd var olika de båda åren. Det lägre penetrationsmotståndet under 2018 ledde till snabbare tillväxt (högre relativ tillväxttakt) i de packade rutorna. Ingen statistiskt säkerställd skillnad på skörden av markpackningen kunde konstateras men det var en tendens till högre skörd i det packade jämfört med det opackade. Under 2019 var vårvetets tillväxt från sådd till stråskjutningen och från stråskjutning till blomning nedsatt av markpackningen. Trots det tog det lika många dagar efter sådd (69 dagar) för vårvetet i både det packade och opackade att uppnå full blomning. Under 2019 fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i skörd mellan packat och opackat. 2019 framträdde dock en sortskillnad när det visade sig att skörden av vårvetesorten Alderon minskade på grund av packningen.

Källa: Effects of soil compaction on grain yield of wheat depend on weather conditions, Science of The Total Environment. Volume 807, Part 1, 2022 Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffmann

Ny studie som belyser hur markpackning påverkar skörd och markegenskaper under olika odlingsår när vädret är torrt respektive blött. Foto: Janne Andersson