Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

I Sverige ligger erosionen i nuläget på en jämförelsevis låg nivå och kommer även år 2050 att fortsatt ligga på låga nivåer jämfört med Sydeuropa, men det finns regionala skillnader. Foto: Pixabay

Åkerjord riskerar att spolas bort i ett framtida klimat

Ett ändrat klimat med intensivare regn kan leda till att mer av den värdefulla odlingsjorden spolas bort. Förlusterna kommer att öka mest i centrala och norra Europa. Det framgår av en artikel i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science & Policy. Men det finns odlingsåtgärder som kan motverka problemen, menar forskarna. 

Artikelförfattarna använde sig av olika klimatmodeller och scenarier för koncentration av växthusgaser för att skapa en bild av hur erosionen från jordbruksmark inom EU samt Storbritannien kommer att förändras till år 2050. 

Regionala skillnader 

Enligt studien kommer jordförluster till följd av vattenflöden att öka med i medeltal 13-22,5 procent i EU och Storbritannien till år 2050. Förändringarna kommer att se olika ut i olika områden. Mest kommer förlusterna att öka i centrala och norra Europa och de länder som idag har lägst förluster som Frankrike, Danmark och Nederländerna. I Sydeuropa väntas nederbördsmängderna istället minska i framtiden och erosionen är där oförändrad eller lägre än idag. 

Mest ökar erosionen i Syd- och Mellansverige 

I Sverige ligger erosionen i nuläget på en jämförelsevis låg nivå och kommer även år 2050 att fortsatt ligga på låga nivåer jämfört med Sydeuropa. I ett av klimatscenarierna ökar jordförlusterna i Sverige som helhet med knappa 20 procent, medan det i ett annat scenario ökar med dryga 40 procent. Men här finns regionala skillnader. Vissa områden i norra Sverige kommer att ha en relativt oförändrad erosion, medan erosionen i andra områden fördubblas. Störst är ökningen i Syd- och Mellansverige Länk till annan webbplats..

Motverkas med mellangrödor och minskad jordbearbetning  

Men det finns åtgärder som kan motverka problem med ökade jordförluster, skriver artikelförfattarna. Till exempel kan skötselåtgärder som att marken ständigt är bevuxen med exempelvis mellangrödor som odlas mellan huvudgrödorna, hjälpa till att neutralisera de väntade problem med intensivare skyfall till följd av klimatförändringarna.  

Åtgärder minskar förluster av fosfor och kväve

Enligt Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen är slutsatserna i rapporten mycket intressanta.

– För närvarande är inte jordförlust på grund av kraftiga regn ett allmänt problem i Sverige, men rapporten visar på att problemen kan komma att öka.

På EU-nivå diskuteras nya regler om att marken ska hållas bevuxen året om, vilket kan vara svårt i vårt klimat med kortare vegetationsperiod jämfört med till exempel Centraleuropa.

– Vi har stora arealer lerjordar som är svåra att vårplöja. Men det finns en strävan att öka arealerna mellangrödor och att tillämpa reducerad jordbearbetning och på så sätt hålla marken bevuxen under en längre period av höst och vinter. Lantbrukarna vill naturligtvis behålla sin bördiga åkerjord på fälten och inte förlora värdefull jord med vattenerosion. Åtgärder mot erosion minskar samtidigt förlusterna av fosfor och kväve till vattenmiljön.

Källor:
Intense rainfall could wash away 13-23% of EU & UK agri-soils by 2050 Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Projections of soil loss by water erosion in Europe by 2050 av Panos Panagos, Cristiano Ballabio, Mihaly Himics, Simone Scarpa, Francis Matthews, Mariia Bogonos, Jean Poesen och Pasquale Borrelli, Environmental Science & Policy, vol 124, oktober 2021. Länk till annan webbplats.

Text: Teresia Borgman

I Greppa Näringens rådgivning ingår bland annat rådgivning om hur man minskar risken för markpackning, minskar fosforförluster i fält och om dränering och underhåll av diken för borttransport av vatten vid kraftiga regn. 

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter