Greppa logotyp
Greppa logotyp

Foto: Janne Andersson

2 februari 2021

Ny omfattande dansk kväveåtgärdskatalog

Inför den tredje cykeln i EUs vattendirektiv har danska forskare publicerat en 450 sidor tjock rapport där miljöeffekter, kostnader och nyttor för olika miljömål beskrivs för 32 kväveåtgärder i lantbruket.

Våtmark, foto: Alex Regnér

Miljö- och Jordbruksdepartementet har gett Århus universitet i uppdrag att uppdatera den danska sammanställningen från 2014 över kväveåtgärder. Resultatet har blivit en omfattande rapport på över 450 sidor. Syftet är att den ska komma till användning inför åtgärderna i vattendirektivets tredje cykel.

32 åtgärder noga genomlysta

20 av de 32 åtgärderna är i själv växtodlingen och resterande 12 är åtgärder utanför odlingen som våtmarker och skyddszoner av olika slag. Metodiken i rapporten är att åtgärdens effekt på minskade kväveförluster är beskriven i kg kväve per hektar eller i ett annat mått. Därefter är två olika typer av kostnader beskrivna. Till sist är även effekter på klimat, biologisk mångfald, fosforförluster och användning av växtskyddsmedel beskrivna. I rapporten finns många för Sverige kända åtgärder som fånggrödor, vårbearbetning och våtmarker beskrivna men även ovanliga som tillsats av nitrifikationshämmare till flytgödsel och att elda gödsel.

Precisionsgödsling minskar utlakningen med 1 kg kväve per hektar

Flera aspekter på precisionsgödsling beskrivs som att placera kvävet i marken nära kärnan och att använda kantspridningsutrustning. Men även metoden att variera kvävegivan inom fältet beskrivs. Den metoden används på cirka 20 procent av den danska åkerarealen idag så potentialen att öka beskrivs som stor. Den bedöms minska utlakningen med i medeltal 1 kg per hektar. Eftersom metoden går att använda på stor arealen kan det ändå summerat bli många ton minskad utlakning.

Elda gödsel minskar kväveutlakningen

På flera ställen i rapporten konstaterar forskarna att det långsiktigt utlakas mer kväve från organiskt bundet kväve än från mineralgödselkväve. Därför ser de en poäng i att göra sig av med det organiska kvävet. En av åtgärderna är därför ett förbränna fast gödsel och fiberdelen av rötad gödsel. Minskningen av kväveutlakningen beräknas till mellan 3 och 11 procent av innehållet av totalkväve i obehandlad gödsel från grisar, kor och fjäderfä sett över en treårsperiod.

Tillsatser till flytgödsel minskar kväveutlakningen

På grund av de många grisarna i Danmark finns stor mängd flytgödsel så det är naturligt att fundera över hur det kan utnyttjas bättre. Det finns några olika produkter på marknaden som ska minska omvandling av ammonium till nitrat i marken och därmed minska kväveutlakningen. I Danmark har användningen av så kallade nitrifikationshämmare inte fått genomslag på grund av svårigheter att visa ökad skörd som motsvarar kostnaden. I denna rapport menar forskarna att om en sådan produkt tillförs till flytgödsel kan det minska kväveutlakningen från sandjord där flytgödseln tillförs till majs.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Lantbrukets osynliga miljöarbete

    Det görs fler miljöåtgärder på gårdarna än vad som syns i den officiella statistiken. Precisionsgödsling som minskar kväveutlakningen, egen bekostad strukturkalkning och våtmarker för egna pengar är e...

  • Lantbrukares drivkrafter i vattenfrågor

    Flaskhalsen för fler vattenvårdande åtgärder är inte lantbrukares motivation utan bristen på tillgängliga platser i landskapet. Det är en av slutsatserna från en vattendialog med lantbrukare i Kävling...

  • Vattenplaner ska minska förluster av växtnäring från gården

    Med en nyutvecklad metod ska lantbrukare få hjälp att identifiera vattenåtgärder på gårdsnivå som kan minska utsläpp av näringsämnen till sjöar, vattendrag och hav. Metoden har tagits fram av länsstyr...