Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Mårten Svensson

Stöd för gödseltransporter löser inte problemet

Styrmedel bör riktas mot övergödsling i djurtäta områden istället för mot stöd för att transportera gödsel mellan olika områden. Det menar forskare från AgriFood Economics Centre i en ny rapport.

Vissa områden med mycket djur kan få ett överskott av stallgödsel, vilket ökar risken för näringsläckage. I rapporten diskuteras om stöd för transporter av stallgödsel från djurtäta områden till områden med mer växtodling kan minska näringsläckaget i de här områdena och samtidigt ersätta en del av mineralgödseln på växtodlingsgårdarna. I rapporten utgår forskarna från erfarenheter i Nederländerna och Danmark där djurtätheten är hög och det sker mycket gödseltransporter.

Transporter är vanligare i andra länder

Anledningen till att sådana transporter inte sker i så stor utsträckning i Sverige är att de är skrymmande och innebär höga transportkostnader, enligt rapporten. I andra EU-länder transporteras däremot stallgödsel både mellan gårdar och länder. I vissa fall bearbetas gödseln, till exempel rötas, torkas och pelleteras, för att minska dess volym och öka näringsinnehållet.

I rapporten undersöks om det finns insatser som skulle kunna främja sådana transporter även i Sverige. Som svar på frågan dras sex slutsatser:

  1. Det finns inget styrmedel som ger gödseltransporter från områden med överskott till områden med underskott till låg kostnad för lantbrukare och samhälle. Transporterna i Danmark och Nederländerna drivs av tvingande lagstiftning och djurproducenternas kostnad för gödselhanteringen är hög.

  2. Att främja transporter från regioner med överskott av stallgödsel till regioner med underskott löser inte problemet med näringsöverskott i djurtäta områden. Även om det blir lättare att bli av med gödseln är det inte säkert att överskottet minskar om lantbrukarna samtidigt väljer att intensifiera produktionen, skaffa fler djur och köpa in mer kraftfoder.

  3. Transport av stallgödsel har inget egenvärde. Enligt rapporten är det mer effektivt med styrmedel som begränsar negativ miljöpåverkan av stallgödsel i områden med mycket djur. Att styra mot transporter kan missgynna andra åtgärder som kan passa den enskilde lantbrukaren bättre, som att minska innehållet av fosfor i gödseln genom att förbättra foderstaten.

  4. Gödseltransporter är en följd av bindande regelverk för hur gödsel ska spridas och hanteras.

  5. Djurtäthet och varifrån fodret kommer är centralt för hur stort problemet med gödselöverskott blir. Det är inte bara hur gödseln hanteras som spelar roll utan också att begränsa tillförseln av näring via foder och utnyttja näringen så effektivt som möjligt.

  6. Stallgödsel bör inte missgynnas i förhållande till mineralgödsel i regelverk och styrmedel.

Källa:

AgriFood Economics Centre är ett samarbete mellan Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter