Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

För spridartesterna användes den vanligaste typen av spridare i lantbruket, centrifugalspridare, och testutrustning för gödselspridare. Här testas spridning av Ekobalans granuler. Backar ställs ut som samlar upp gödsel under spridningen och därefter beräknas hur jämnt gödseln sprids. Foto: Lena Rodhe

Fosforgödsel av slam kan spridas med vanliga maskiner

Nya gödselprodukter av återvunnen fosfor från slam går bra att sprida med vanliga gödselspridare. Det framgår av en ny rapport från RISE Jordbruk och trädgård.

– Det är viktigt att ställa krav på nya produkter så att de fungerar i dagens maskiner och är anpassade till odlingen, säger Lena Rodhe på RISE Jordbruk och trädgård. Foto: RISE Jordbruk och trädgård

Lena Rodhe, seniorforskare på RISE Jordbruk och trädgård, är en av forskarna bakom studien. Enligt henne återförs idag endast 35 procent av växtnäringen från reningsverken till åkermark och då i form av rötslam.
– Än så länge praktiseras inga metoder att i större skala göra växtnäringsprodukter av slam, så att bara ”russinen i kakan” hamnar på åkern, säger hon.

Högaktuell fråga

Enligt henne är dock frågan högaktuell och en utredning Länk till annan webbplats. från i år föreslår att minst 60 procent av den fosfor som finns i avloppsslammet för allmänna avloppsreningsanläggningar ska återvinnas och på längre sikt också andra växtnäringsämnen och kol.
– Bearbetning av slammet ska förhindra att farliga ämnen, läkemedelsrester och mikroplaster följer med växtnäringen ut i fält, säger hon.

När nya gödselprodukter tas fram är det viktigt att de har egenskaper som gör att de kan spridas med god precision med dagens maskiner för att optimera näringstillförseln och minska näringsläckaget, enligt den nya RISE-rapporten. I studien har forskarna därför jämfört två fosforprodukter av slam som framställts i mindre skala (granuler från Ekobalans och pelletter från Outotec) med ett par produkter som redan finns på marknaden (Axan granuler och Biofer pelletter).

Går att sprida med vanlig gödselspridare

En viktig slutsats från försöket är att det går bra att sprida gödselmedlen med centrifugalspridare, som är den vanligaste typen av spridare i lantbruket. För att öka möjligheterna att få ut nya gödselprodukter på marknaden är det dock viktigt att det tas fram rekommendationer kring inställningar för spridarna, framhåller forskarna.

Enligt studien är granuler att föredra framför pelletter när det gäller produkter av återvunnen fosfor. Utrustning för granulering finns främst hos gödselmedelstillverkarna. Forskarna anser därför att det är önskvärt att den återvunna fosforn först passerar gödselfabriker och anpassas efter marknaden när det gäller både egenskaper och växtnäringsinnehåll.

Måste fungera i hanteringen på gården

Men det finns ytterligare hinder innan nya gödselprodukter av slam kan nå marknaden, enligt Lena Rodhe.
– Processtekniken är dyr och anläggningarna kan bli stora. Acceptansen för vad som är rena produkter kan också diskuteras.

Hon menar att det också är viktigt att lantbrukets önskemål blir tydliga.
– Inga lantbrukare vill ha flera olika gödselprodukter, till exempel en vätska med vattenlösligt kväve och kalium, fosfor i salt och organiskt material som pelletter. Marknadsprodukterna måste efterlikna dagens fullgödselmedel för att fungera i hanteringen på gården, säger hon.

Studien ingår i projektet Återvinning av fosfor från slam till produkter. Projektet har pågått mellan 2016-2019, finansierats av Vinnova och genomförts under ledning av RISE Samhällsbyggnad. Andra aktörer i projektet är RISE Jordbruk och livsmedel, EkoBalans Fenix AB, Outotec (Sweden) AB, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och kommunala företagen Borås Energi och Miljö AB, GRYAAB AB och VA SYD.

Gödselprodukter i försöket

Ekobalans granuler: struvit (fosfor) utfälld ur slutavvattningsrejekt från reningsverk, samt ammoniumsulfat och kaliumklorid

Outotec pelletter: av aska från förbränning av slam

Axan granuler: kväve och svavel

Biofer pelletter: av animaliska biprodukter från slakteri- och livsmedelsindustri

Slutsatser i korthet

Testade produkter går att sprida med dagens centrifugalspridare

Granuler är att föredra framför pelletter vid framställning av gödselprodukter av återvunnen fosfor

Det är viktigt att lantbrukarna har tillgång till aktuella inställningsrekommendationer för spridarna

Läs mer:

Gödsling med fosfor från slam – fysikaliska egenskaper och spridningsjämnhet Länk till annan webbplats., Lena Rodhe, Per-Anders Algerbo, Kristina Mjöfors, Gunnar Lundin, RISE Rapport 2020:03.

Du vet väl om att Greppa Näringen kan testa din gödselspridare Länk till annan webbplats..

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter