Greppa logotyp
Greppa logotyp

Att täcka gödsellagret är effektivt för att minska utsläppen av ammoniak. Foto: Mårten Svensson

22 december 2020

Så kan utsläpp av ammoniak och växthusgaser från flytgödsel minskas

Hur utsläpp av ammoniak och växthusgaser från flytgödsel påverkas beroende på hur gödseln behandlats och gödsellagret täckts. Det står i fokus för en ny artikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Agriculture, Ecosystems and Environment.

Forskarna har sammanställt data från 120 vetenskapliga artiklar med uppgifter från 17 olika länder, bland annat Sverige. Det är studier som genomförts på gårds-, pilot- och laboratorinivå om flytgödsel från nöt och gris. I artikeln jämför forskarna hur olika åtgärder påverkar utsläppen av ammoniak och växthusgaser som metan, koldioxid och lustgas.

Surgörning, gödselseparering och anaerob rötning

Resultaten visade bland annat att:

Flytgödsel som surgjorts
med tillsats av syra släppte ut mindre ammoniak och metan (som dominerar utsläppen av växthusgaser från flytgödsel) under lagring, medan det istället skedde en ökning av utsläppen av lustgas och en något mindre förändring för koldioxid jämfört med obehandlad flytgödsel.

Att separera gödseln på en fast och flytande fraktion gav större utsläpp av ammoniak och en minskning av utsläppen av växthusgaserna metan, lustgas och koldioxid, enligt sammanställningen.

Anaerob rötning av flytgödsel gav också högre utsläpp av ammoniak, medan utsläppen blev lägre för metan och små förändringar skedde när det gällde utsläppen av lustgas och koldioxid jämfört med den obehandlade gödseln.

Täckning är en effektiv åtgärd

Täckning av gödsellager av olika varianter visade sig vara effektiva för att minska utsläppen av ammoniak från gödsellagren medan effekten var liten för metan och koldioxid med en tendens till minskning. Däremot ökade utsläppen av lustgas i många fall av täckningen.

Utsläppen av metan var lägre när ett mer ogenomsläppligt täckningsmaterial användes jämfört med gödsellager som inte täckts. Däremot var effekten oklar när det gäller mer genomsläpplig täckning eller att forskarna kunde se en tendens till ökade metanutsläpp med den här typen av täckning. Inga säkra slutsatser gick heller att dra kring täckningens effekt på koldioxid och svavelväte.

Forskarna drar ändå slutsatsen att täckning av gödsel är en effektiv åtgärd för att hindra utsläpp av ammoniak som medför en liten risk för att man istället ökar utsläppen av andra gaser.

Källa:

Ammonia and greenhouse gas emissions from slurry storage – A reviewlänk till annan webbplats av Thomas Kupper, Christoph Häni, Albrecht Neftel, Chris Kincaid, Marcel Bühler, Barbara Amon, Andrew VanderZaag, Agriculture, Ecosystems and Environment, 2020.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev