Sänk inkalvningsåldern

Genom att sänka inkalvningsåldern från 27 månader till 24 månader kan lantbrukaren på denna gård spara ca 46 000 kronor per år. Samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser med 15 ton koldioxidekvivalenter, en mängd motsvarande utsläppen från fem bilar.

Kviguppfödningen står för 20-25 procent av de totala särkostnaderna på en mjölkgård, men genom att sänka inkalvningsåldern kan du minska både kostnaderna och gårdens klimatpåverkan. Det viktigaste vid inkalvning är att kvigan har uppnått rätt storlek och vikt, inte den faktiska åldern. Därför har beräkningarna av foderåtgången i exemplet gjorts med samma inkalvningsvikt, 580 kilo, och foderstaterna är beräknade utifrån att denna vikt uppnås vid 24, 27 eller 30 månader.

Genom att sänka inkalvningsåldern från 27 månader till 24 månader kan lantbrukaren på denna gård spara ca 46 000 kronor per år. Samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser med 15 ton koldioxidekvivalenter, en mängd motsvarande utsläppen från 5 bilar. Den stora besparingen, både vad gäller kostnad och klimatpåverkan,  ligger i att lantbrukaren i och med den sänkta inkalvningsåldern kan minska antalet kvigor på gården från 95 till 85.

När lantbrukaren ska bygga nytt får detta extra stor betydelse eftersom när antalet kvigplatser minskar så minskar också kostnaderna för bygget.

Total foderåtgång per kviga vid olika
inkalvningsålder

Inkalvnings- ålder

Vall (kilo ts)

Bete (kilo ts)

Spannmål (kilo)

Färdigfoder kalv (kilo)

Koncentrat (kilo)

Mineral- foder (kilo)

24 mån

2 267

1 766

234

56

31

18

27 mån

2 835

1 818

216

68

0

35

30 mån

3 372

1 867

253

68

0

40


Kostnader för uppfödning av kvigor vid olika
inkalvningsålder

Inkalvnings- ålder

Foder per kviga (kronor)

Arbete per kviga (kronor)

Övriga kost. per kviga (kronor)

Antal kvigor

Total kostnad (kronor)

Kostnad per år (kronor)

24 mån

5 164

1 616

989

85

660 365

330 183

27 mån

6 035

1 818

1 062

95

846 925

376 411

30 mån

6 914

2 020

1 135

105

1 057 245

422 898

Beskrivning av exempelgården

Mjölkgård med 80 mjölkkor i Västergötland. 100 hektar åkermark samt 20 hektar naturbeten. Jorden är sandig.

  • 70 hektar vall
  • 20 hektar vårkorn
  • 10 hektar höstvete
  • Flytgödsel
  • Avkastning 9 500 kilo ECM

Kons totala foderkonsumtion och foderstatens smältbarhet har stor betydelse för proteintillskottets effekt på mängd producerad mjölk.

skiss på man som går med ett stort kuvert

Jordbruksverket
Elevenborgsvägen 4
230 53 Alnarp