Ogödslad ruta i höstvetefält

Foto: Sofie Logardt

Lägg ut en nollruta

Hur mycket kväve levererar marken och hur ser upptaget av gödselkvävet ut? Genom att anlägga ogödslade rutor i dina fält får du ett bättre beslutsunderlag inför kompletteringsgödslingen.

Ogödslade rutor en bra metod

Markens leverans av kväve genom mineralisering kan variera mycket mellan olika fält, men också inom ett och samma fält. Hur mycket kväve marken kan bidra med beror bland annat på jordart, mullhalt och tidigare odling såsom växtföljd och tillförsel av organiska gödselmedel. Hur stort markens kvävebidrag verkligen blir ett enskilt år beror på årsmånsfaktorerna temperatur och markfukt. Mätningar av kväveupptaget i nollrutor ger dig ett bra beslutsunderlag för kvävegödsling.

Presenning som ligger i ett höstvetefält

Anlägg egna nollrutor

Genom att anlägga en nollruta kan du kan bedöma skillnaden i grödans färg, täthet och beståndshöjd i nollrutan jämfört med hur det ser ut i fältet runt omkring. Den ogödslade rutan kan bedömas visuellt, vilket ger dig en vägledning. Det finns också tekniska hjälpmedel som kan ge dig mer exakt information om kväveupptaget. Ett nytt sätt är att kombinera mätvärden från mobiltelefon och N-Tester. Några rådgivningsföretag erbjuder tjänster där de mäter kväveupptaget i nollrutor hos enskilda lantbrukare med hjälp av handhållna kvävesensorer. Mätning av nollrutorna görs från och med höstvetets flaggbladstadium, DC 37.

Så här gör du

Placera rutan en bit in i fältet, inte på vändtegen eller i körspåren, men ändå så nära kanten att du lätt kan följa den. I höstsäd lägger du ut en nollruta med hjälp av en presenning, cirka 4*5 meter stor, som du fäster i hörnen med till exempel tältpinnar. Lägg ut presenningen så nära inpå varje gödsling som möjligt och ta bort den direkt efteråt för att undvika brännskador. Vik ihop den och töm av gödseln minst 10 meter från den ogödslade rutan. Se till att du inte spiller någon gödsel i nollrutan. Upprepa detta vid varje gödsling.

Om du sprider stallgödsel kan du göra på samma sätt som med mineralgödsel även om det är lite kladdigare.

I vårsäd kan du också göra nollrutor. Om du kombisår kan du stänga av gödselutmatningen några meter för att skapa en nollruta. Se till att märka ut nollrutan med käppar direkt efter gödslingen.

Bildtext