Fosforhushallning-åtgarder-mot-fosforforluster-praktiken.pdf

Fosforhushållning och åtgärder mot fosforförluster i praktiken

Våren 2016 startade Greppa Näringen en fosforkampanj. Som avslutning på
kampanjen ville vi kartlägga vilka åtgärder mot fosforförluster som görs ute på
gårdarna, vad lantbrukarna planerar att göra framöver, hur väl de känner till vilkastöd som finns att söka, vilka råd de fått m.m. Detta undersöktes genom en webbenkät och i denna rapport presenterar en sammanställning av svaren.